Nhẩm chữ số


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 879M

Author:
Problem type

Trong một buổi học toán, giáo viên viết 2 số nguyên, A và B, và yêu cầu Tèo thực hiện phép cộng. Tèo không bao giờ tính toán sai, nhưng thỉnh thoảng cậu ta chép các con số một cách không chính xác. Lỗi duy nhất của là ghi nhầm '5' thành '6' hoặc ngược lại. Cho hai số, A và B, tính tổng nhỏ nhất và lớn nhất mà Tèo có thể nhận được.

Input :

 • 1 dòng duy nhất chứa 2 số \(A\) và \(B\) (A , B không vượt quá 16 chữ số).

Output:

 • In ra tổng lớn nhất và nhỏ nhất trên 1 dòng.

Ví dụ:

Input

891 746

Output

1637 1636

Comments


 • 0
  DANGQUOCNAM_CNTT3_K63  commented on May 9, 2023, 4:37 a.m.

  cho mình hỏi sao code của mình bị lỗi RTE (std::out_of_range)

  #include <iostream>
  #include <string>
  using namespace std;
  int main() {
    string a, b;
    cin >> a >> b;
    for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
      if (a[i] == '5') {
        a[i] = '6';
      }
    }
    for (int i = 0; i < b.length(); i++) {
      if (b[i] == '5') {
        b[i] = '6';
      }
    }
    long long max_sum = stoi(a) + stoi(b);
    for (int i = 0; i < a.length(); i++) {
      if (a[i] == '6') {
        a[i] = '5';
      }
    }
    for (int i = 0; i < b.length(); i++) {
      if (b[i] == '6') {
        b[i] = '5';
      }
    }
    long long min_sum = stoi(a) + stoi(b);
    cout << max_sum << " " << min_sum;
    return 0;
  }

  • 0
   Khiem_Code_Payload  commented on May 9, 2023, 5:41 a.m.

   stoi dùng cho int còn long long thì là stoll nhé