Phân chia công việc 2


Submit solution


Points: 3 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 10M

Author:
Problem types
Allowed languages
C++

Có \(n\) người và \(n\) công việc. Người thứ \(i\) làm công việc \(j\) hết \(C[i][j]\) đơn vị thời gian. Nhiệm vụ của bạn là phân chia cho mỗi người một công việc sao cho thời gian hoàn thành tất cả các công việc là sớm nhất.

Input

 • Dòng đầu là số \(n\) tượng trưng cho số công việc và số người (\( 1 <= n <= 500 \))
 • \(n\) dòng tiếp theo mỗi dòng có \(n\) số, dòng i cột j tượng trưng cho \(C[i][j]\) (\(1 <= C[i][j] <= 100000 \))

Output

 • Số nguyên duy nhất chỉ thời gian hoàn thành sớm nhất

Example

Input:

4
10 10 10 2
10 10 3 10
4 10 10 10
10 5 10 10
Output:
5

Comments


 • 0
  enoughtodie99  commented on Feb. 1, 2019, 9:56 a.m.

  e không hiểu đề cho lắm! cái thời gian ngắn nhất là sao thế a


  • 0
   TICHPX  commented on Sept. 17, 2019, 1:35 a.m.

   Mỗi người một việc nên thời gian hoàn thành ngắn nhất là khi mà người phải làm lâu nhất cũng hoàn thành