Phần nguyên và phần dư


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Hai số nguyên a và b được gọi là đặc biệt nếu phần nguyên của phép chia a cho b bằng phần dư của phép chia a cho b.

Bài toán đặt ra là cho 2 số x, y. Hãy tìm các cặp số (a, b) thỏa mãn điều kiện trên sao cho (1 <= a <= x) và (1 <= b <= y)

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số x, y (1 <= x, y <= 10^9)

Output

Số cặp (a, b) thỏa mãn

Ví dụ

Input

3 4

Output

1

Giải thích

Chỉ có 1 cặp (3, 2) thoả mãn


Comments

There are no comments at the moment.