Tổng Ba Số Liên Tiếp


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Cho một số nguyên bất kì, kiểm tra xem liệu số đó có thể viết được thành tổng của 3 số nguyên liên tiếp hay không.

Input:

 • Một số nguyên duy nhất.

Output:

 • In ra màn hình YES hoặc NO.

Example 01:

Input:

33

Output:

YES

Giải Thích:

Số 33 có thể viết thành tổng 10 + 11 + 12 là 3 số nguyên liên tiếp nên in ra YES.


Comments


 • 0
  Thinh_CNTT4_K61  commented on Sept. 29, 2021, 8:36 p.m.

  bài này nếu a%3==0 printf("YES) else printf("NO");


 • 0
  ga123  commented on Sept. 28, 2021, 12:06 a.m.

  ý tưởng bài này thì đơn giản ,nhưng để lại ghi chép đề phòng quên:

  • một số muốn trở thành tổng ba số liên tiếp vậy

  Tổng quát: b=(a-1) + (a) + (a+1);

  Vậy b= 3*a với điều kiện a là 1 số tự nhiên.