Tuổi của Bằng


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Ly năm nay a tuổi, sau b năm nữa thì tuổi Bằng sẽ gấp c lần tuổi Ly. Xác định tuổi của Bằng năm nay.

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 3 số nguyên a,b,c.

Output:

  • Tuổi của Bằng năm nay

Example:

Input:

1 2 3

Output:

7

Comments

There are no comments at the moment.