0.Sáu số lẻ


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc một giá trị số nguyên X và in ra 6 số lẻ liên tiếp kể từ X, một giá trị trên mỗi dòng, kể cả X nếu phù hợp.

Đầu vào

Đầu vào sẽ là một giá trị số nguyên dương.

Đầu ra

Đầu ra sẽ là một dãy gồm sáu số lẻ.

VÍ DỤ

INPUT

8

OUTPUT

9

11

13

15

17

19


Comments

There are no comments at the moment.