5.Line in Array


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Công việc của bạn trong vấn đề này là đọc một số là một dòng của một mảng, một ký tự chữ hoa, cho biết các hoạt động được thực hiện và tất cả các yếu tố của một mảng bidimentional M [12] [12]. Sau đó, bạn phải tính toán và in tổng ('S') hoặc trung bình ('M') của tất cả các phần tử trong vùng màu xanh lá cây theo trường hợp. Hình dưới đây minh họa trường hợp khi nhập số 2 vào dòng mảng, hiển thị tất cả các phần tử phải được xem xét trong hoạt động. (Nếu không xem được ảnh hãy click vào link: https://ibb.co/xqTztL1)

enter image description here

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào chứa một số nguyên đơn giản L (0 ≤ L ≤ 11) cho biết hàng được xem xét trong hoạt động. Dòng thứ hai của đầu vào chứa một kí tự hoa ('S' hoặc 'M'), cho biết hoạt động Sum hoặc Average (Média in portuguese) được thực hiện với các phần tử của mảng (VD: scanf("%d", &n); scanf("\n%c", &x); ). Sau đó là nhập các phần tử của ma trận 12 x 12.

Đầu ra

In kết quả tính toán (tổng hoặc trung bình), với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ

INPUT

2
S
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13
3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14
4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15
5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16
6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
9  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

OUTPUT

102.0


Comments


 • 0
  Thinh_CNTT4_K61  commented on Sept. 11, 2021, 4:28 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std; int main() { char s; double d,a[100][100],tong=0; long long n; cin>>n; cin>>s; for(int i=0;i<12;i++) { for(int j=0;j<12;j++) { cin>>a[i][j]; } } for(int j=0;j<12;j++) { tong+=a[n][j]; } if(s=='S') { cout<<setprecision(1)<<fixed<<tong; } if(s=='M') { cout<<setprecision(1)<<fixed<<(double)tong/12; } }


 • 0
  docminhngu006  commented on April 22, 2020, 12:09 p.m.

  Dạ thưa ad. Cho em hỏi về ảnh của bài này ạ? Tại em thấy có cái biểu tượng ảnh nhưng không thấy ảnh đâu ạ. Em cảm ơn ạ.


  • 0
   CNTT2_K59  commented on April 23, 2020, 4:54 a.m.

   Ở đề bài có chèn link ảnh đấy em, em click vào link là thấy ảnh đấy. ^^