5.Khoảng 2


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho N số nguyên X

Hãy kiểm tra và in ra có bao nhiêu số X nằm trong đoạn [10,20] và có bao nhiêu số nằm ngoài đoạn này.

Đầu vào

Dòng đầu tiên của đầu vào là một số nguyên N (0 < N < 10000), cho biết tổng số các trường hợp thử. Mỗi trường hợp là một số nguyên X \((-10^7 < X < 10^7 )\).

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp kiểm tra, in ra bao nhiêu trong và ngoài đoạn [10,20].

VÍ DỤ

INPUT

4

14

123

10

-25

OUTPUT

2 trong

2 ngoai


Comments


  • 0
    ga123  commented on Sept. 17, 2021, 8:55 a.m.

    bạn gì đang làm bài đọc kỹ nhé, có cả dấu bằng đấy , tại anh nguyen dùng kí hiệu nên khong rõ


  • 0
    TICHPX  commented on March 14, 2019, 6:21 a.m.

    Bài này đầu bài sửa thành trong và ngoài đoạn [10,20] mới đúng