0.Số lớn nhất


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Thực hiện một chương trình đọc 3 giá trị số nguyên và xuất hiện số lớn nhất theo sau thông điệp "Max = ".

Gợi ý: Bạn có thểm tham khảo sử dụng công thức sau:

\[max(a,b) = \frac{a + b + |a-b|}{2}\]

\[max(a,b) = a>b?a:b\]

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 3 giá trị số nguyên.

Đầu ra

In lớn nhất của ba giá trị theo sau bởi một dấu cách và thông báo "Max = ".

VÍ DỤ 1

INPUT 1

7 14 106

OUTPUT 1

Max = 106

VÍ DỤ 2

INPUT 2

217 14 6

OUTPUT 2

Max = 217


Comments


 • -1
  tnc2604  commented on Sept. 14, 2020, 8:57 a.m.

  include<stdio.h>

  include<math.h>

  // fb: cuongngoctran int main() { int a,b,c ; scanf("%d%d%d",&a,&b,&c); if (a<b && b<c) printf ("Max = %d ",c); else if(b<a&& c<a) printf ("Max = %d",a); else printf("Max = %d",b);

  }


 • 0
  TICHPX  commented on June 17, 2020, 9:55 p.m.

  Code tham khảo C++11

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    cout<<"Max = "<<max({a,b,c});
  }

  • 0
   ga123  commented on Sept. 15, 2021, 2:29 a.m.

   code built in này nhanh nhưng mà truy xuất thư viện lại thành bị lâu o.o


 • 0
  Trungcuongk59utc  commented on Dec. 22, 2018, 10:37 p.m.

  include <stdio.h>

  include <math.h>

  int main () { int a,b,c,max; scanf ("%d%d%d",&a,&b,&c); max = a; if (b>a?a:b,max=b); if (c>b?b:c,max=c); printf("gia tri lon nhat max = %d",max ); return 0; }