0.Số lớn nhất


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Thực hiện một chương trình đọc 3 giá trị số nguyên và xuất hiện số lớn nhất theo sau thông điệp "Max = ".

Gợi ý: Bạn có thểm tham khảo sử dụng công thức sau:

\[max(a,b) = \frac{a + b + |a-b|}{2}\]

\[max(a,b) = a>b?a:b\]

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 3 giá trị số nguyên.

Đầu ra

In lớn nhất của ba giá trị theo sau bởi một dấu cách và thông báo "Max = ".

VÍ DỤ 1

INPUT 1

7 14 106

OUTPUT 1

Max = 106

VÍ DỤ 2

INPUT 2

217 14 6

OUTPUT 2

Max = 217


Comments


 • 1
  tnc2604  commented on Jan. 15, 2021, 12:57 p.m. edited

  xin chào

   #include<bits/stdc++.h>
  
   using namespace std;
  
   // fb: cuongngoctran
  
   int main()
  
  {
  
    int a,b,c ;
  
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
  
    if(a>b) swap(a,b);
  
    if(b>c) swap(b,c);
  
      if(a>c) swap (a,c);
  
      printf("Max = %d",c);
  
  
  
  
  }

 • 1
  tnc2604  commented on Sept. 14, 2020, 8:57 a.m. edited
  #include<math.h>
  // fb: cuongngoctran
  int main() {
    int a,b,c ;
    scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
    if (a<b && b<c) printf ("Max = %d ",c);
    else if(b<a&& c<a) printf ("Max = %d",a);
    else printf("Max = %d",b);
  
  
  }

  • 1
   QuangCNTT6K61  commented on Jan. 11, 2021, 10:52 a.m.

   neu a=b=c thi sao anh?


   • 1
    TICHPX  commented on Jan. 12, 2021, 1:23 a.m.

    Else cuối cùng cho các trường hợp còn lại nó in ra b


 • 1
  TICHPX  commented on June 17, 2020, 9:55 p.m.

  Code tham khảo C++11

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    cout<<"Max = "<<max({a,b,c});
  }

 • 1
  Trungcuongk59utc  commented on Dec. 22, 2018, 10:37 p.m. edited
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  int main ()
  {
    int a,b,c,max;
    scanf ("%d%d%d",&a,&b,&c);
    max = a;
    if (b>a?a:b,max=b);
    if (c>b?b:c,max=c);
    printf("gia tri lon nhat max = %d",max );
    return 0;
  }