0.Tam giác


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Bạn hãy đọc ba số thực dương A, B và C và kiểm tra xem có thể là độ dài 3 cạnh của tam giác không.

Nếu có thể, hãy tính chu vi của hình tam giác và in thông báo:

Chu vi = XX.X

Nếu không thể, tính diện tích hình thang mà cơ sở có đáy là A và B chiều cao là C và in thông báo:

Dien tich = XX.X

Đầu vào

Tệp nhập có số dấu chấm động.

Đầu ra

In kết quả với một chữ số sau dấu chấm thập phân.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

6.0 4.0 2.0

OUTPUT 1

Dien tich = 10.0

VÍ DỤ 2

INPUT 2

6.0 4.0 2.1

OUTPUT 2

Chu vi = 12.1