0.Tích đơn giản


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc hai giá trị số nguyên. Sau đó, tính tich giữa 2 số và In kết quả như ví dụ bên dưới. Đừng quên in dấu xuống dòng sau kết quả

Đầu vào

Tệp nhập chứa 2 số nguyên.

Đầu ra

In tích 2 số theo ví dụ sau, với một dấu cách trước và sau khi các tín hiệu bằng nhau.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

3

9

OUTPUT 1

Tich = 27

VÍ DỤ 2

INPUT 2

-30

10

OUTPUT 2

Tich = -300


Comments


  • 0
    KimAnh_181401811  commented on Oct. 1, 2019, 11:05 p.m.

    include<stdio.h>

    int main() { int a,b; scanf("%d%d",&a, &b); printf("Tich = %d", a*b);

    }