0.Số hoàn hảo


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Trong toán học, một số hoàn hảo là một số nguyên mà tổng của tất cả các ước số dương của chính nó (không bao gồm chính nó) bằng với số đó. Ví dụ số 6 là hoàn hảo, bởi vì 1 + 2 + 3 = 6. Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc số nguyên và in một tin nhắn thông báo nếu những con số này là hoàn hảo hoặc không hoàn hảo.

Đầu vào

Đầu vào chứa một số trường hợp thử nghiệm. Đầu tiên chứa số lượng các trường hợp thử nghiệm \(N (1 \le N \le 10)\). Mỗi một trong số \(N\) dòng dưới đây chứa một số nguyên \(X (1 \le X \le\) 10^12\()\), có thể là số hoàn hảo.

Đầu ra

Đối với mỗi trường hợp thử nghiệm in ra thông báo "X eh perfeito" (X là hoàn hảo) hoặc "X nao eh perfeito" (X không hoàn hảo) theo quy định trên.

VÍ DỤ

INPUT

3
6
5
28

OUTPUT

6 eh perfeito
5 nao eh perfeito
28 eh perfeito

Comments