0.Tính lương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 3.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Trong lúc không giải được bài tập, A ngồi mơ mộng về công việc tương lai. A. mơ sẽ trở thành sếp của 1 tập đoàn lớn với xấp xỉ 60000 nhân viên. Rất nhiều việc phải làm: Lo công việc cho nhân viên, lo không bị phạt vì luật Lao động, lo tính lương cho nhân viên...

A làm bảng tính công như sau:

Tổng số nhân viên: 3

Nhân viên 1, mã số 1034, số giờ làm việc trong tháng: 200, tiền lương 50.000/giờ, mức lương tháng này: 10.000.000

Nhân viên 2, số 4832, số giờ làm việc trong tháng: 150, tiền lương 80.000/giờ, mức lương tháng này: 12.000.000

Sếp, mã số 0104, số giờ làm việc trong tháng: 50, tiền lương 500.000/giờ, mức lương tháng này: 25.000.000

Tổng quỹ lương: 47.000.000

A thấy kết quả có cái gì đó sai sai. Số liệu kế toán gửi lên nhiều khi cũng có lỗi nữa. Làm sếp hóa ra cũng mệt thật.

Hãy giúp A viết 1 chương trình đọc số nhân viên trong công ty, mã số của nhân viên, số giờ làm việc của họ trong một tháng và số tiền ông nhận được mỗi giờ. In số nhân viên và mức lương mà anh ta / cô ấy sẽ nhận vào cuối tháng, và tổng quỹ lương của cty.

Đầu vào

Dòng đầu tiên: Số nhân viên n (n<=1000) n dòng sau: Lần lượt: Số hiệu nhân viên, Số giờ làm việc, tiền lương/giờ.

Đầu ra

n dòng đầu in lần lượt: Số hiệu nhân viên, lương tháng

Dòng cuối cùng: Mức lương trung bình của 1 giờ, mức lương trung bình của nhân viên, tổng quỹ lương của cty

Nếu số liệu có sai sót thì in dòng chữ "So lieu sai"

Lưu ý

Đừng quên xuống dòng nếu không bạn sẽ nhận được lỗi WE.

Các giá trị nhập vào dưới dạng số nguyên

Các giá trị in ra cách nhau 1 dấu cách

Kiểm tra số giờ làm phải là số dương và không được vượt quá 480h Kiểm tra mức lương/giờ không được là số âm

VÍ DỤ

INPUT

3
1034 200 50000 
4832 150 80000
0104 50 500000

OUTPUT

1034 10000000
4832 12000000
104 25000000
117500 15666666 47000000

Comments