0.Quân hậu


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho một bàn cờ vua có kích thước n * n, ta biết ràng quân hậu có thể di chuyển theo chiều ngang, dọc, chéo. Vấn đề đặt ra rằng, có n quân hậu, bạn cần đếm số cách đặt n quân hậu này lên bàn cờ sao cho với 2 quân hậu bất kì, chúng không “ăn” nhau.

Input

Một số nguyên n duy nhất (n <= 10)

Output

Số cách đặt quân hậu.

Example

Input:

4

Output:

2

Comments


 • 0
  Pháp_K61_CNTT6  commented on Sept. 10, 2021, 1:02 p.m.

  [user:^_^ tham khảo]


  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  define M 102

  int n,x[M],d=0;
  bool cot[M],cheo1[M],cheo2[M];
  void qlhoanvi(int i){
    for(int j=1;j<=n;j++)
    if(!cot[j] && !cheo1[i-j+n] && !cheo2[i+j-1]){
      x[i]=j;
      cot[j]=true;
      cheo1[i-j+n]=true;
      cheo2[i+j-1]=true;
      if(i==n)
      d++;
      else 
      qlhoanvi(i+1);
      cot[j]=false;
      cheo1[i-j+n]=false;
      cheo2[i+j-1]=false;
  
    }
  }

  int main(){ cin>>n; qlhoanvi(1); cout<<d<<endl; return 0; }

  ....


  • 0
   ga123  commented on Sept. 11, 2021, 1:13 a.m.

   cái mảng x này là do lúc đầu làm bài này ở trong hàm main , nên mới cần 1 biến để lưu :3 nhưng vì chuyển sang hàm ngoài nên mảng x bị thừa


  • 0
   ga123  commented on Sept. 11, 2021, 1:12 a.m.

   bài này bỏ khai báo mảng x đi cũng không sai kết quả, vì mảng x không có tác dụng gì