0.Số ở giữa


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Problem types

Bạn hãy lập trình nhập vào 3 sốnguyên a, b, c trong trường hợp 3 số khác nhau từng đôi 1 thì chỉ ra số ở giữa không phải là max, min, ngược lại in ra “KHONG CO SO O GIUA”

Input:

Một dòng gồm 3 số nguyên a, b, c cách nhau bởi ít nhất một dấu cách

Output:

Hoặc 1 kết quả “KHONG CO SO O GIUA” hoặc một giá trị duy nhất không phải max và cũng không phải min

Ví dụ 1:

Input:

2 5 2

Output:

KHONG CO SO O GIUA

Ví dụ 2:

Input:

2 5 3

Output:

3


Comments

There are no comments at the moment.