Sfit làm quen


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Lớp học thuật toán của CLB-Sfit mới mở với n học sinh, và để các bạn học sinh làm quen với nhau, cả lớp bắt đầu bắt tay nhau. Biết rằng mỗi người bắt tay với tất cả những người còn lại và 2 người bất kỳ chỉ bắt tay nhau đúng 1 lần. Hãy đếm số lượng cái bắt tay?

Đầu vào:

  • 1 số nguyên n duy nhất chỉ số học sinh của lớp (1<n<10000).

    Đầu ra:

  • Số nguyên duy nhất chỉ số lượng cái bắt tay.

Ví dụ 1:

Đầu vào

1

Đầu ra

0

Ví dụ 2

Đầu vào

5

Đầu ra

10

Comments


  • -6
    ptpkhmt  commented on May 16, 2023, 2:27 p.m.

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.