Đếm số cặp cột điện bằng nhau


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem types
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Tico làm công nhân xây lắp đường dây điện, nên phải trồng các cây cột điện thẳng hàng tăm tắp nhưng có chiều cao khác nhau. Sau khi hoàn thành đứng ngắm hàng cột điện để nghiệm thu thì gặp thầy giáo dạy toán ngày xưa. Thầy giáo hỏi có bao nhiêu cặp hai cột điện có chiều cao bằng nhau. Bạn hãy giúp Tico trả lời cho thầy giáo dạy toán nhé.

Input:

Dòng đầu là số nguyên dương N \((1 \le N \le 10^6\)) Dòng tiếp theo là n số nguyên dương \(a_1,a_2…a_n (1 \le a_i \le 10^5)\)

Output

Một số nguyên không âm là số cặp cột điện cao bằng nhau

Example

Input

8
7 4 2 8 6 4 2 4

Output

4

Giải thích:

Có các cặp \((a_2,a_6), (a_2,a_8) (a_3,a_7), (a_6,a_8)\) cao bằng nhau.


Comments

There are no comments at the moment.