Chia gạo


Submit solution

Points: 3 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Chia gạo

Cơn bão số 12 mang tên Damrey đổ bộ vào Miền Trung gây nhiều thiệt hại cho bà con. Nhóm anh em SFIT-UTC ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão gây ra đã mua được 9 bao gạo mang vào vùng thiệt hại để ủng hộ. Vì tất cả các gia đình đều đã nhận được quà duy chỉ còn 3 gia đình là anh Đô, chị Mi và bác Son chưa có quà, nhóm anh em SFIT đem tặng mỗi già đình ba bao gạo. Bạn Hãy giúp nhóm SFIT chia 9 bao gạo có khối lượng lần lượt là (a_1, a_2, ... a_9) cho mỗi nhà đúng 3 bao sao cho sự chênh nhau giữa nhà nhiều nhất với nhà ít nhất là nhỏ nhất có thể.

Input

Một dòng chứa chín số nguyên dương có giá trị không quá 1000

Output

Một số nguyên không âm duy nhất là độ chênh ít nhất giữa nhà được nhiều nhất và nhà được ít nhất

Ví dụ

Input

5 4 5 10 4 9 10 10 3

Output

3

Giải thích:

Nhóm 1 là: 5+4+10 = 19

Nhóm 2 là: 5+4+10 = 19

Nhóm 3 là: 9+10+3 = 22

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.