Dựng đa giác đều


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Tôtô học năm nay lên lớp 3 và rất thích thú với hình học. Tôtô được thầy giáo Tichpx giao cho bài tập về nhà mà chưa biết cách giải như sau:

Có tồn tại một đa giác đều nào mà tất cả các góc cùng bằng nhau và bằng \alpha^o cho trước hay không?

Input

Dòng đầu là số trường hợp kiểm thử n  (1 <= n <= 100)

Dòng thứ 2 là gồm n số đo độ của của n góc các giá trị \alpha là các số nguyên 0< \alpha < 180 cách nhau mỗi số một khoảng trắng

Output

Gồm n dòng mỗi dòng hoặc là "YES" hoặc là "NO" là kết quả của bài toán tương ứng với từng góc \alpha đầu vào

Ví dụ

Input

3
90 20 60

Output

YES
NO
YES
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.