Điểm trung bình


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Học kỳ gần kết thúc thầy giáo Tichpx công bố điểm quá trình của môn học Thuật toán cho cả lớp theo thang điểm số nguyên từ 0 đến 1000 điểm. Toto muốn biết điểm trung bình của cả lớp và những người có điểm đạt từ mức trung bình của cả lớp trở lên. Toto đưa cho bạn bảng điểm bạn hãy giúp Toto nhé

Input

Dòng đầu là số sinh viên của lớp \(n (2 \leq n \leq 100)\)

Các dòng tiếp theo gồm \(n\) dòng mỗi dòng chứa tên một sinh viên là một xâu ký tự chỉ gồm chữ hoa và thường tiếng Anh có độ dài trong đoạn \([1,30]\) tiếp theo là 1 khoảng trống cuối cùng là điểm thuộc đoạn \([0,1000]\)

Ouput

Dòng đầu là "DIEM TRUNG BINH" và điểm trung bình của cả lớp lấy chính xác đúng 1 chữ số sau dấu chấm thập phân

Tiếp theo là danh sách sinh viên loại đi những người có điểm dưới trung bình chỉ giữ lại những người có điểm từ trung bình của cả lớp trở lên

Ví dụ

Input

7
Nam 432
Cuc 100
Hong 234
Nga 675
Mai 113
Lan 456 
My 235

Output

DIEM TRUNG BINH 320.7
Nam 432
Nga 675
Lan 456

Giải thích : Có 3 bạn Nam, Nga, Lan đạt điểm lớn hơn hoặc bằng 320.7

tichpx

Comments


 • 1
  manh_ĐTVT5_K60  commented on Feb. 26, 2021, 9:46 a.m.

  bài này có mẹo gì không ạ? em k hiểu mình ở sai đâu luôn


  • 1
   TICHPX  commented on Feb. 27, 2021, 2:00 a.m.

   Điểm và tên ở trên 1 dòng em chỉ cần thay 2 dòng

   getline(cin, ten);
   cin >> diem;

   thành

   cin>>ten>>diem;

   chắc sẽ được