Giải hệ phương trình tuyến tính chéo trội


Submit solution

Points: 3
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Tìm nghiệm của hệ đại số tuyến tính gồm n phương trình có tính chất chéo trội (phần tử nằm trên đường chéo chính có trị tuyệt đối lớn hơn tổng trị tuyệt đối tất cả các phần còn lại) biết rằng hệ này luôn luôn có nghiệm duy nhất

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n là số phương trình cũng là số ẩn của hệ phương trình \(1<n<10\)

Tiếp theo n dòng mỗi dòng thứ i có \(n+1\) phần tử tương ứng gồm n hệ số \(a_{ij}\) của phương trình thứ i phần tử cuối cùng là giá trị \(bi\)

Output

Xuất ra n dòng mỗi dòng tương ứng là nghiệm \(x_i\) của hệ phương trình là giá trị thực lấy độ chính xác ít nhất 2 chữ số

Ví dụ

Input

3
7 1 1 9
1 -6 2 -3
-2 3 8 9

Output

1.000001
0.999998
1.000002
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.