Biểu thức hậu tố Ba Lan


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Biểu thức số học mà các toán tử chỉ gồm các phép tính + , -, *, / trên trường số nguyên và các toán hạng là các số tự nhiên nằm trong đoạn \([0,9]\). Bạn hãy lập trình chuyển đổi sang dạng hậu tố Ba Lan sau đó tính giá trị của biểu thức

Input

Một xâu ký tự có độ dài không vượt quá 100 ký tự biểu diễn biểu thức đúng cú pháp ở dạng trung tố chứa các toán tử +,-,*,/ và các toán hạng là các số tự nhiên trong đoạn [0,9] không chứa những khoảng trống

Biết rằng phép chia chỉ lấy giá trị nguyên và biểu thức không có phép chia cho \(0\)

Output

Gồm 2 dòng dòng thứ nhất là biểu thức ở dạng hậu tố Ba Lan không chứa những khoảng trống và dòng thứ 2 là giá trị của biểu thức biết rằng giá trị của nó là số nguyên có trị tuyệt đối nhỏ hơn \(10^9\)

Ví dụ 1:

Input

9+8/3

Output

983/+
11

Ví dụ 2:

Input

(2+3)*4+(4+5)*(6-3)

Output

23+4*45+63-*+
47

Ví dụ 3:

Input

7/3+2*(3-6)*(5+2)

Output

73/236-*52+*+
-40
tichpx

Comments


 • 1
  TICHPX  commented on March 18, 2021, 10:25 a.m. edited
  #include<bits/stdc++.h> 
  using namespace std; 
  map<char,int> ut={{'(',0},{'+',1},{'-',1},{'*',2},{'/',2}}; 
  int main() 
  {  
    string x,y;   
    stack<char> S; 
    cin>>x;   
    for(char c:x)  
    if('0'<=c && c<='9') y+=c; 
    else if(c==')') {while(S.top()!='(') {y+=S.top();S.pop();}; S.pop();}  
    else if(c=='(') S.push(c); 
    else  {while(S.size() && ut[S.top()] >= ut[c]){y+=S.top();S.pop();} S.push(c);}  
    while(S.size()) {y+=S.top();S.pop();}  cout<<y<<"\n"; 
    stack<int> T;  
    for(char c:y)  
    if(c=='+')   {int z=T.top();T.pop(); T.top()+=z;}  
    else if(c=='-') {int z=T.top();T.pop(); T.top()-=z;}  
    else if(c=='*') {int z=T.top();T.pop(); T.top()*=z;}  
    else if(c=='/') {int z=T.top();T.pop(); T.top()/=z;}  
    else T.push(c-'0');   
    cout<<T.top(); 
  }