Nhiều ngày tiếp theo


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Tichpx bận rộn rất nhiều công việc mà không có cuốn lịch trong tay nên mặc dù biết ngày hôm nay nhưng không biết những ngày tiếp theo là những ngày nào. Bạn hãy lập trình nhập vào ngày/tháng/năm và chỉ ra ngày tiếp theo cho Tichpx nhé

Input

Dòng đầu Ngày/Tháng/Năm

Dòng tiếp theo là một số nguyên dương \(k<100\)

Output

Xuất ra \(k\) tiếp theo trên \(k\) dòng theo định dạng Ngày/Tháng/Năm

Ví dụ 1

Input

31/12/2019
3

Output

1/1/2020
2/1/2020
3/1/2020

Ví dụ 2

Input

28/2/2000
1

Output

29/2/2000

Ví dụ 3

Input

29/4/1975
2

Output

30/4/1975
1/5/1975
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.