Ma trận nghịch đảo


Submit solution

Points: 4
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Cho ma trận thực vuông cấp n hãy tìm ma trận nghịch đảo của ma trận đã cho

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n là cấp của ma trận \(1<n<=10\)

Tiếp theo n dòng mỗi dòng có n giá trị thực là các phần tử của ma trận

Output

Ma trận thực cấp n với độ chính xác ít nhất 2 chữ số sau dấu chấm thập phân. Trong trường hợp không tồn tại ma trận nghịch đảo thì in ra thông báo "khong co ma tran nghich dao"

Ví dụ 1

input

3    
1  2  3
0  2  -1
3  1  -7

Output

0.351351351 -0.459459459  0.216216216
0.081081081 0.432432432 -0.027027027
0.162162162 -0.135135135  -0.054054054

Ví dụ 2

input

3    
1  2  3
2  0  -1
3  2  2

Output

khong co ma tran nghich dao
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.