Ma ma trận siêu đối xứng


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Viết một chương trình đọc một số nguyên N (0 ≤ N ≤ 100), và xây dựng ma trận vuông 2 chiều cấp N theo như trong ví dụ sau.

Đầu vào

Đầu vào gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test là một số tự nhiên tương ứng với số chiều của mỗi mảng cần xây dựng. Kết thúc bởi một giá trị 0.

Đầu ra

Đối với mỗi số nguyên của đầu vào, in mảng tương ứng theo ví dụ.

Các giá trị của các mảng cách nhau bằng dấu cách.

Mỗi trường hợp test in cách nhau một dòng trống.

VÍ DỤ

INPUT

1
2
3
4
5
0

OUTPUT

1

1 1
1 1

1 2 1
2 2 2
1 2 1

1 2 2 1
2 2 2 2
2 2 2 2
1 2 2 1

1 2 3 2 1
2 2 3 2 2
3 3 3 3 3
2 2 3 2 2
1 2 3 2 1
tichpx

Comments

There are no comments at the moment.