Sắp xếp có điều kiện


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 977M

Author:
Problem type

Cho 1 dãy số nguyên có N (1<=N<=200) phần tử \(a_1, a_2, .... , a_N\) nhiệm vụ của bạn là sắp xếp những số chia hết cho 3 tăng dần rồi đến những số chia 3 dư 1 tăng dần rồi đến chia 3 dư 2 cũng tăng dần

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N \((N \le 200)\)

Dòng tiếp theo chứa N số nguyên không âm có giá trị không vượt quá \(1000\)

Output

Dãy được sắp theo mô tả ở trên mỗi phần tử cách nhau 1 khoảng trống

Example

Input

12
4 7 2 8 4 8 3 2 4 9 3 6

Output

3 3 6 9 4 4 4 7 2 2 8 8
tichpx

Comments


 • 1
  duc6701  commented on March 8, 2021, 10:42 p.m. edited
  #include<bits/stdc++.h>
  
  using namespace std;
  struct cmp {
    bool operator()(int a,int b) {
      return(a%3==b%3?a<b:a%3<b%3);
    }
  };
  int main() {
  // set<int> S;
  // for(int x:{4,7,2,8,4,8,3,2}) S.insert(x);
  // cout<<"Set: "; for(auto x:S) cout<<x<<" ";
  // cout<<"\nPhan tu be nhat: "<<*S.begin();
  // cout<<"\nPhan tu lon nhat: "<<*S.end();
  // auto it=S.find(5);
  // if(it==S.end()) S.erase(it);
  // cout<<"Set: "; for(auto x:S) cout<<x<<" ";
  
    multiset<int,cmp> S;
    int n,x;
    cin>>n;
    while(n--) {
      cin>>x;
      S.insert(x);
    }
    for(auto x:S) cout<<x<<" ";
  }