Những phần tử có tần suất cao nhất


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bài toán: cho dãy số nguyên n phần tử \(a_1,a_2,...,a_n\) hãy tìm những phần tử có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong dãy

Input

Dòng đầu chứa số phần tử n \((1<=n<=10^5)\)

Dòng tiếp theo chứa n số tự nhiên có giá trị không vượt quá \(10^9\)

Output

Dòng đầu là tần suất của những phần tử có tần suất xuất hiện nhiều nhất

Dòng sau là những phần tử xuất hiện nhiều nhất trong dãy theo thứ tự từ bé đến lớn

Ví dụ

Input

8
4 7 2 8 4 8 3 2

Output

2
2 4 8

Giải thích Trong dãy trên có tần suất xuất hiện nhiều nhất là 2 gồm các số 2 4 8

tichpx

Comments

There are no comments at the moment.