Vị trí sau khi sắp xếp


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Tichpx dạy các thuật toán sắp xếp một dãy có n phần tử \(a_1,a_2,...a_n\), sau khi sắp xếp tăng dần thì một vấn đề nảy sinh là bây giờ thứ tự của các phần tử như thế nào. Bạn hãy giúp Tichpx lập trình nhập vào một dãy đánh số từ 1 đến n sắp xếp tăng dần và chỉ ra vị trí của các phần tử sau khi sắp xếp nhé.

Input

Dòng đầu gồm số nguyên dương n \((5<=n<=1000)\)

Dòng thứ 2 là dãy số nguyên không âm có giá trị không vượt quá 30000 các phần tử khác nhau từng đôi một

Output

Xuất ra màn hình một dãy là vị trí của các phần tử sau khi sắp xếp tăng dần là một hoán vị nào đó của \(\{1,2,...,n\}\)

Ví dụ

Input

5
4 7 2 8 1

Output

5 3 1 2 4
tichpx

Comments


 • 1
  username291  commented on Jan. 11, 2021, 9:56 a.m.
  mọi người xem giúp em bài này với ạ làm vs c++ thì đc vs java toàn báo RTE
  import java.util.HashMap;
  import java.util.Map;
  import java.util.Scanner;
  import java.util.Set;
  
  public class vi_tri_sau_khi_sap_xep {
    public static void main(String[] args) {
      int n,b;
      Map<Integer,Integer>a=new HashMap<Integer,Integer>();
      Scanner sc=new Scanner(System.in);
      n=sc.nextInt();
      for(int i=0;i<n;i++)
      {
        b=sc.nextInt();
        a.put(b, i+1);
      }
      Set<Integer>set=a.keySet();
      for(Integer key:set)
      {
        System.out.print(a.get(key)+" ");
      }
    }
  }

  • 1
   Phuc_CNTT3_K60  commented on Jan. 12, 2021, 10:36 a.m.

   tại máy chấm java 8 đang bị lỗi đấy bạn =((


 • -1
  minyoongi  commented on Oct. 4, 2020, 9:33 a.m.

  em k hiểu cái hoán vị kia ạ. em tưởng vị trí sau khi sắp xếp phải in ra 3 4 2 5 1 chứ ạ


  • 1
   TICHPX  commented on Oct. 5, 2020, 11:04 a.m. edited

   Trước khi sắp

   a[1]=4 a[2]=7 a[3]=2 a[4]=8 a[5]=1

   Sau khi sắp

   1=a[5] 2=a[3] 4=a[1] 7=a[2] 8=a[4]

   Xuất ra chỉ số mảng này là 5 3 1 2 4


   • 1
    minyoongi  commented on Oct. 6, 2020, 9:45 a.m.

    dạ vâng em hiểu rồi ạ