0.Luffy và Sanji


Submit solution

Points: 2 (partial)
Time limit: 2.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Hôm nay Luffy và Sanji đã thi chạy với nhau. Cuộc thi giữa hai người gồm nhiều vòng đấu. Trong mỗi vòng đấu, nếu người nào về đích trước sẽ được nhân thêm số điểm là \(X^2\), người thua cuộc chỉ được nhân thêm \(X\) điểm. Sau một hồi tranh đua quyết liệt thì cuộc thi đã kết thúc. Cả 2 người đều đã rất mệt và không nhớ rõ điểm số cuối cùng mình là bao nhiêu nên muốn kiểm tra xem với mỗi cặp điểm mình đưa ra có thể là kết quả cuối cùng của trò chơi không. Biết rằng số điểm ban đầu của cả hai người đều là 1.

Input

Dòng đầu chứa số nguyên dương \(N\) là số lượng cặp điểm.

Mỗi dòng tiếp theo biểu diễn cặp điểm \(X, Y\) tương ứng với kết quả của Luffy hoặc Sanji đưa ra.

• \(1 \le N \le 10^5\)

• \(1 \le X, Y \le 5*10^8\)

Output

Mỗi dòng in ra 1 xâu kí tự.

In ra "Yes" (Không có dấu ngoặc kép) nếu cặp X, Y có thể là kết quả cuối cùng của trò chơi còn không thì in ra "No".

Example

Input:

4
10 15
1 1
1 8
10 100

Output:

No
Yes
No
Yes

Comments

There are no comments at the moment.