Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.2% 119
0.Chia Team 07. Adv-Thử thách 2p 15.3% 56
0.Tặng hoa Crush 04. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.5% 39
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.3% 315
Teemo Hái Nấm 15. BFS và DFS 4p 6.6% 6
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.1% 76
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.2% 59
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.5% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 84
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.5% 215
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 20.1% 32
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 330
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 53.1% 114
Cùng học linux 13. Xâu ký tự 2 10.6% 10
Quán CaFe 09. Map 2p 30.9% 64
Quà Tết UTC 2020 16. Quy hoạch động 2p 14.3% 24
Easy Problem 07. Adv-Thử thách 3p 15.7% 30
Tổng đặc biệt 2 04. Cơ bản-Thuật toán 3p 21.7% 31
Tìm số cuối cùng 04. Cơ bản-Thuật toán 1p 21.0% 99
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 686
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 10.6% 10
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.5% 329
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 136
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.6% 196
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.6% 181
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 41.8% 136
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 17.1% 8
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 431
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.7% 229
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.8% 321
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 35.1% 249
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.0% 202
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.5% 245
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.2% 596
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 33.0% 98
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.8% 135
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 21.5% 18
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 9
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.6% 63
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 23.8% 33
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 04. Cơ bản-Thuật toán 2 29.2% 29
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.6% 550
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 428
Thằng Bờm 20. Olympic 2p 21.5% 34
Alice 01. Bài mẫu 1p 64.5% 53
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 51.0% 85
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.2% 30
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.4% 147
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 29.9% 641