Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.4% 299
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 29.7% 204
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.0% 72
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 553
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 9.1% 16
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.0% 156
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.8% 212
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.2% 59
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.8% 137
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.2% 494
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.7% 86
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.5% 962
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 202
Cùng học linux Xâu ký tự 2 11.4% 13
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 99
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 15.2% 30
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 16.4% 69
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 23.2% 71
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 23.6% 229
Trượt môn Chia để trị 2p 19.0% 42
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 37.7% 52
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.6% 4
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.9% 23
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 27.6% 31
Quân tượng thú vị Map 2p 13.5% 37
Liên hoan Đồ thị 3 29.2% 27
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.5% 958
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.0% 16
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.8% 500
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.6% 239
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 408
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 370
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.7% 281
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.1% 15
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.7% 536
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.9% 352
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.8% 579
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.0% 424
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 330
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 436
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 1115
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.8% 183
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.8% 298
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.2% 34
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 4.8% 6
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 71
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 35.0% 120
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.4% 857
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 865
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.3% 64