Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.7% 113
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 17.0% 54
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.0% 38
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.9% 262
Teemo Hái Nấm Y 4p 6.7% 6
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.4% 65
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 14.8% 45
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 14.6% 33
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.3% 72
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 28.3% 172
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 22.9% 24
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.1% 249
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 54.0% 95
Cùng học linux Y 2 11.6% 10
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 24.3% 39
Quà Tết UTC 2020 Y 2p 14.5% 22
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 15.5% 24
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 17.2% 16
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 21.1% 74
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 573
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.8% 8
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 280
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 110
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 15.9% 158
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.4% 163
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 44.9% 123
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.4% 8
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 312
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.6% 229
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.0% 238
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.7% 226
0.cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.1% 186
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 224
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 39.8% 488
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.6% 94
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 36.2% 119
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 20.8% 17
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.3% 24
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 32.3% 26
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 72.2% 470
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.3% 369
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.5% 85
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.9% 537
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 35.2% 34
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.6% 69
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 24.0% 11
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 33.6% 29
Đảo ngược và so sánh Y 3 28.6% 4
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.8% 129