Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.4% 686
Tìm số nguyên tố 1.Bài mẫu 2 12.1% 79
Cưa gỗ ___ 1p 25.3% 116
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.4% 138
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 26.1% 111
Phân thân ___ 1p 37.2% 109
Life in an array ___ 2p 9.4% 39
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 7.0% 10
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 12.5% 56
Faulty problem ___ 4p 8.3% 4
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.4% 446
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 29.3% 291
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 58.7% 111
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.4% 995
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.4% 22
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 21.6% 40
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.0% 319
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.0% 321
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 9.8% 103
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.1% 225
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.6% 782
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 22.3% 124
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 1424
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.8% 357
Cùng học linux Xâu ký tự 2 15.7% 33
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.7% 160
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 18.1% 59
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 16.7% 123
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 20.1% 111
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.4% 376
Tập viết chữ O ___ 1p 64.2% 114
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.0% 100
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 14.8% 23
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 24.0% 44
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 43.3% 194
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 23.9% 33
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 11.7% 12
OLP16 - DÃY HÌNH VUÔNG ___ 2p 4.7% 7
Cận monodigit Tham lam 1.5p 13.6% 36
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 61.4% 102
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 90.9% 8
Danh sách sinh viên (Đề 1) ___ 3p 18.6% 6
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 20.9% 9
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 50.3% 59
Tom và Jerry ___ 1.5p 10.7% 28
Cắt đa giác ___ 1.5 27.2% 51
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 43.8% 7
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 45.3% 201
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.4% 177
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 12.1% 51