Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 11.0% 122
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 16.5% 56
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.9% 42
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.2% 278
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 7.1% 7
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.8% 76
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 15.3% 49
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 14.2% 33
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.8% 82
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.9% 188
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 21.0% 27
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.2% 272
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 54.1% 103
Cùng học linux Xâu ký tự 2 11.6% 10
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 44
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.4% 23
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 16.4% 30
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 18.8% 19
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.2% 79
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.2% 589
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.5% 8
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.4% 286
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 23.7% 113
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 16.0% 161
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.1% 168
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.1% 125
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.1% 8
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.4% 319
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.2% 233
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 17.7% 245
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.7% 233
0.cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.2% 191
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 36.9% 227
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 40.2% 497
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.1% 98
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 36.0% 121
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 20.8% 17
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 1.0% 1
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.0% 36
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 33.3% 30
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 72.3% 475
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 377
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 42.1% 24
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Que củi 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 3.0% 3
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.6% 91
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.9% 545
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 33.8% 36
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.5% 71
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 22.7% 14