Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 13.3% 192
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 21.5% 102
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 61.9% 50
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.9% 381
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.6% 11
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.8% 106
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 24.0% 110
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.5% 40
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.4% 100
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.1% 317
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 20.9% 42
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.6% 683
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 53.6% 127
Cùng học linux Xâu ký tự 2 12.6% 11
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 24.2% 60
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.3% 25
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 14.8% 37
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 20.5% 36
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 22.1% 131
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 46.5% 749
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.4% 11
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.9% 358
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 25.5% 159
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 17.1% 259
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 225
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.0% 157
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.3% 9
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.8% 392
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.9% 277
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.3% 461
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 307
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.4% 239
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.9% 285
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.2% 841
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 118
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 40.3% 179
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 23.6% 22
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 1.8% 2
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.4% 42
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 26.6% 48
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.7% 681
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.9% 635
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.0% 34
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Que củi 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 9.5% 16
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 26.4% 274
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 855
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 28.6% 44
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.6% 89
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 20.6% 23