Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.6% 794
Tìm số nguyên tố 1.Bài mẫu 2 11.1% 141
Cưa gỗ ___ 1p 26.5% 180
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.3% 204
Khôi phục cấp số cộng Ad-Hoc 2p 19.8% 125
Phân thân ___ 1p 33.1% 178
Life in an array ___ 2p 11.4% 50
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.7% 30
Ba số nguyên Ad-Hoc 1p 13.4% 73
Faulty problem ___ 4p 10.1% 7
0.Bánh Chưng 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 15.6% 479
0.Chia Team 7.Nâng cao-Thử thách 2p 30.1% 311
0.Tặng hoa Crush 4.Cơ bản-Thuật toán 4p 59.4% 131
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.5% 1078
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 8.1% 26
Tic-Tac-Toe Ad-Hoc 1.5p 20.5% 52
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.4% 361
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.3% 349
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.0% 121
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 268
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 841
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 170
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1507
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.7% 388
Cùng học linux Xâu ký tự 2 18.6% 45
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.3% 185
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 18.9% 72
Easy Problem 7.Nâng cao-Thử thách 3p 17.5% 139
Tổng đặc biệt 2 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 19.0% 122
Tìm số cuối cùng 4.Cơ bản-Thuật toán 2 25.5% 399
Tập viết chữ O ___ 1p 54.1% 160
Top 3 4.Cơ bản-Thuật toán 2p 16.0% 108
Thay xâu 4.Cơ bản-Thuật toán 3p 13.1% 25
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.4% 74
Đổi tiền nhanh Tham lam 1.5p 44.6% 254
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 19.5% 44
Sinh các xâu dấu ngoặc sai Quay lui 2p 12.5% 24
OLP16 - DÃY HÌNH VUÔNG ___ 2p 13.5% 29
Cận monodigit Tham lam 1.5p 16.0% 54
Bò Bestie Ad-Hoc 1p 60.5% 124
Danh sách sinh viên (Đề 2) ___ 3p 38.0% 17
Danh sách sinh viên (Đề 1) ___ 3p 14.3% 22
Vòng quanh thành phố 7.Nâng cao-Thử thách 4p 24.5% 12
Hoán đổi phần tử hai dãy 4.Cơ bản-Thuật toán 1.5p 49.0% 77
Tom và Jerry ___ 1.5p 8.9% 29
Cắt đa giác ___ 1.5 27.7% 53
Màu điểm (Đề 1) ___ 3p 23.5% 14
Vẽ hình chữ nhật ___ 1p 47.2% 239
Đặt cờ hiệu 4.Cơ bản-Thuật toán 1p 33.1% 195
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 12.0% 69