Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.3% 314
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 29.4% 213
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 64.2% 78
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.6% 601
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 9.1% 16
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.6% 172
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.3% 225
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.7% 69
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.8% 149
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.3% 531
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.6% 89
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.6% 1005
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.3% 216
Cùng học linux Xâu ký tự 2 11.0% 17
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 104
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 14.9% 32
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 16.6% 76
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 22.9% 77
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 24.0% 246
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 35.6% 54
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 6
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 33.3% 26
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.1% 11
Phân loại bia Quy hoạch động 3p 30.0% 40
Quân tượng thú vị Map 2p 14.8% 44
Trị tuyệt đối lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 22.1% 49
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.8% 990
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.0% 17
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 512
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 248
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.8% 426
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 29.2% 384
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 292
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 24.5% 17
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.6% 555
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 373
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 599
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.3% 432
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.9% 335
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.9% 455
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.4% 1139
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.4% 189
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.3% 313
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 28.3% 37
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 5.5% 9
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.9% 79
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 35.5% 127
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.9% 882
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.0% 886
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.5% 70