Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.5% 82
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 16.8% 42
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 58.4% 29
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.4% 215
Teemo Hái Nấm Y 4p 8.3% 6
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.5% 50
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.8% 28
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 13.9% 26
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.4% 55
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 28.2% 152
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 21.2% 17
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.1% 200
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 50.0% 76
Cùng học linux Y 2 11.6% 10
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 22.2% 24
Quà Tết UTC 2020 Y 2p 14.5% 22
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 12.5% 9
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 16.3% 11
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 22.1% 40
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.7% 518
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.7% 6
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 37.2% 255
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 22.2% 92
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 15.2% 138
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 22.4% 143
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.1% 101
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 19.0% 8
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.3% 283
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.2% 205
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 18.3% 217
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 33.9% 207
0.cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.4% 174
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.7% 205
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 40.1% 469
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.0% 83
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.7% 106
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 17.9% 13
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 18
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 32.8% 15
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 70.4% 425
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.8% 353
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 23.6% 72
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.2% 480
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 38.9% 31
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 16.6% 45
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 22.9% 7
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 33.7% 26
Đảo ngược và so sánh Y 3 37.5% 4
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 42.4% 78