Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.6% 601
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.3% 225
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.7% 69
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.8% 149
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.6% 89
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.3% 216
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 104
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 35.6% 54
Trị tuyệt đối lớn nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 22.1% 49
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.8% 990
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 512
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.8% 248
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.8% 426
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 29.2% 384
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.9% 292
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.6% 555
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 373
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.0% 599
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.3% 432
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.9% 335
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.9% 455
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.4% 1139
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.4% 189
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.3% 313
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.9% 79
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.9% 882
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.0% 886
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.5% 70
Cân đẩu vân 3. Cơ bản-PP tính 2 22.3% 42
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 1125
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.2% 76
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 23.9% 46
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 31.4% 92
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 72.2% 9
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 32.8% 166
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 34.5% 66
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 36.8% 31
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.9% 18
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 28.6% 36
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 21.2% 65
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 35.3% 21
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.5% 618
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 33.1% 87
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 40.7% 91
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 29.1% 93
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 38.4% 197
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 23.8% 93
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 36.5% 177
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 75
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 21.4% 89