Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.6% 1093
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.2% 352
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.0% 125
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.9% 273
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 24.7% 171
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.0% 395
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.8% 188
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 18.6% 45
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.5% 163
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 21.2% 33
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 49.8% 90
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.6% 165
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.5% 1396
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 58.9% 266
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 695
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.7% 397
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.7% 638
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.2% 604
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.5% 425
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 27.0% 840
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.4% 520
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 19.3% 851
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.7% 650
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 54.9% 470
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.9% 605
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.6% 1404
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.4% 333
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.5% 453
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.6% 171
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 68.2% 1139
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.2% 1103
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 47.4% 131
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.5% 105
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.5% 1364
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 26.7% 138
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 25.7% 75
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.7% 132
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 70.0% 16
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.6% 225
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 29.6% 98
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 35.2% 57
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 13.9% 40
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 33.8% 70
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.1% 100
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 40.8% 39
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 37.5% 796
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.6% 190
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.2% 155
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 32.8% 181
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.5% 280