Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.8% 713
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 28.1% 261
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 11.2% 82
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 26.0% 178
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3p 24.4% 108
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.4% 261
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.7% 124
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 35.9% 70
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.9% 79
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.5% 1094
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 560
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 27.0% 280
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 20.1% 485
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.6% 433
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 45.5% 327
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 25.8% 617
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.0% 418
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 20.3% 656
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.9% 476
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 53.7% 385
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.8% 505
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 39.6% 217
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 49.7% 358
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.8% 110
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 65.2% 955
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.1% 956
Cân bằng về 1 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.0% 19
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 41.8% 88
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 25.9% 64
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.0% 1203
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 25.9% 92
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 24.6% 53
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 32.0% 106
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 72.2% 9
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 32.9% 180
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 34.2% 71
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.0% 36
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 8.6% 18
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 30.6% 43
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 22.0% 75
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.2% 24
0.Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 35.9% 677
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 36.4% 105
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 41.7% 106
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.8% 120
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 38.5% 217
PRIME 18 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.6% 97
Làm Thêm 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.3% 217
Huyền thoại Yasou 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.1% 88
Ngọn Hải Đăng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 21.3% 94