Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.1% 505
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.4% 199
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.7% 52
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 126
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 24.4% 76
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 40.8% 178
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 88
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 31.4% 33
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.6% 892
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 37.6% 457
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.1% 220
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.5% 384
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.1% 348
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 46.6% 252
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 24.7% 485
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.8% 329
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.9% 549
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.7% 394
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.7% 313
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.2% 390
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 1058
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.5% 166
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.4% 276
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 28.3% 58
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 62.8% 823
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.5% 830
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.4% 51
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.5% 1065
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.1% 60
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 19.0% 28
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 26.7% 62
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 84.6% 7
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 32.0% 142
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 34.7% 60
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 33.3% 22
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 7.8% 13
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 27.2% 25
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 21.4% 49
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 34.1% 19
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.0% 578
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 30.9% 54
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 43.0% 74
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 26.7% 70
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 40.6% 176
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 23.6% 73
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 145
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 21.5% 60
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 23.6% 75
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 24.9% 113
Sô Điện Thoại 3. Cơ bản-PP tính 2 33.0% 96