Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 44.4% 1048
0.Luffy và Sanji 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 25.7% 341
0.Luffy và ước số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 10.1% 114
0.Quà Tết 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 27.1% 252
5.Trò chơi mới 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 23.1% 135
Số đối xứng chẵn 2 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 39.9% 369
Quán CaFe 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.2% 174
Điền cấp số cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 21.3% 35
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.0% 153
Đi trên đường chéo 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 23.8% 27
Tìm điểm thuộc tam giác 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1.5p 50.5% 79
Trị tuyệt đối lớn nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 23.2% 151
0.Cộng hai số 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 51.3% 1353
Biểu thức lên xuống 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.7% 245
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.4% 679
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 26.9% 386
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 19.6% 624
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 28.2% 590
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 47.9% 405
0.Trung bình cộng 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 27.0% 823
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 22.3% 505
0.Số lẻ / chẵn 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 19.2% 827
0.cộng ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 45.2% 636
cộng véc tơ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 55.8% 454
0.Đảo mảng ký tự 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 43.6% 582
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 42.8% 1384
0.nhân ma trận 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 41.9% 320
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 50.1% 436
Ưu tiên 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.1% 161
0.Tuổi của các con 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 67.0% 1078
0.Hình vuông 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 59.3% 1081
Kẹo xanh kẹo đỏ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2p 46.6% 123
Cân đẩu vân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 24.6% 94
Circle 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 31.3% 1328
Định dạng 24h 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1 27.5% 131
5.Chọn Team 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 25.5% 73
5.Hàm Max 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 30.4% 128
Go and Back 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 67.9% 14
Đồng hồ 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 34.3% 221
Những chữ số đen đủi 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 29.3% 90
Chơi bài 3 người 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 37.1% 50
Bộ 3 cấp số nhân 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 12.0% 32
Bội số đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 32.4% 66
Tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 22.9% 96
Biểu thức tổng đặc biệt 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 38.3% 30
Equation 3.Cơ bản-Phương pháp tính 1p 37.1% 770
Sàng Eratosthenes 3.Cơ bản-Phương pháp tính 3 37.1% 165
Bội chung 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 40.7% 149
Số thứ k 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 33.3% 175
Bán vé 3.Cơ bản-Phương pháp tính 2 36.8% 277