Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.9% 381
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 24.0% 110
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 11.5% 40
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.4% 100
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 20.9% 42
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 53.6% 127
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 24.2% 60
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 46.5% 749
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.9% 358
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 25.5% 159
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 17.1% 259
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 225
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 43.0% 157
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.8% 392
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.9% 277
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.3% 461
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.9% 307
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.4% 239
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.9% 285
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.2% 841
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 118
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 40.3% 179
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 26.4% 42
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 59.7% 681
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 56.9% 635
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 40.0% 34
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 855
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 28.6% 44
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 20.6% 23
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 26.6% 51
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 80.0% 4
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 30.2% 81
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 30.0% 32
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 30.8% 18
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.8% 13
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 25.4% 19
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 21.9% 37
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 34.6% 18
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 33.3% 487
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 27.5% 29
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 37.3% 95
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 21.5% 57
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 26.4% 63
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 15.0% 33
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 20.9% 45
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 22.7% 61
Sô Điện Thoại 3. Cơ bản-PP tính 2 28.5% 48
Tiền Tiết Kiệm 3. Cơ bản-PP tính 2 30.6% 46
Nhuận Bút 3. Cơ bản-PP tính 1 18.6% 39
Choose Members 3. Cơ bản-PP tính 2 20.6% 40