Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.5% 315
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.3% 59
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 13.5% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 84
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 20.1% 32
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 52.7% 112
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 685
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 32.6% 329
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 136
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2p 16.6% 195
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 22.6% 181
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 41.8% 135
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 27.6% 429
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 23.7% 229
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.8% 321
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 35.0% 248
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.0% 202
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.5% 245
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.2% 594
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 33.6% 98
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.8% 135
Bộ ba số bằng nhau 03. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 8
Tính biểu thức 3 - dễ 03. Cơ bản-PP tính 1 29.5% 62
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 23.1% 32
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 71.6% 549
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 428
Giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối 03. Cơ bản-PP tính 1 50.3% 82
Mua nhà 03. Cơ bản-PP tính 1p 25.8% 27
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 29.9% 640
Định dạng 24h 03. Cơ bản-PP tính 1 31.4% 42
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 28.0% 22
5.Hàm Max 03. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 48
Go and Back 03. Cơ bản-PP tính 2 83.3% 5
Đồng hồ 03. Cơ bản-PP tính 2 19.3% 38
Những chữ số đen đủi 03. Cơ bản-PP tính 3 34.2% 24
Chơi bài 3 người 03. Cơ bản-PP tính 2 35.0% 16
Bộ 3 cấp số nhân 03. Cơ bản-PP tính 3 8.3% 10
Bội số đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 22.1% 14
Tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 2 23.6% 33
Biểu thức tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 31.9% 15
Dãy con có tổng lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 38.0% 16
Chia hết cho 11 03. Cơ bản-PP tính 2p 6.5% 10
0.Equation 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.2% 449
Số độc nhất 03. Cơ bản-PP tính 2p 48.0% 10
Thẻ Bài 03. Cơ bản-PP tính 2p 39.5% 12
Bán vé 03. Cơ bản-PP tính 2 24.5% 38
PRIME 18 03. Cơ bản-PP tính 2 15.6% 30
Hiệu lớn nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 17.5% 8
0.Nhiên liệu đã sử dụng 03. Cơ bản-PP tính 1p 65.5% 154
0.Tính lương 03. Cơ bản-PP tính 1p 3.6% 3