Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 03. Cơ bản-PP tính 1p 42.8% 271
0.Luffy và Sanji 03. Cơ bản-PP tính 2p 14.9% 47
0.Luffy và ước số 03. Cơ bản-PP tính 2p 14.2% 33
0.Quà Tết 03. Cơ bản-PP tính 2p 28.3% 78
5.Trò chơi mới 03. Cơ bản-PP tính 3p 21.5% 24
Số đối xứng chẵn 2 03. Cơ bản-PP tính 2 53.8% 100
Quán CaFe 03. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 42
0.Cộng hai số 03. Cơ bản-PP tính 1p 44.0% 579
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 03. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 283
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 03. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 111
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 03. Cơ bản-PP tính 2 16.0% 160
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 03. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 165
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 03. Cơ bản-PP tính 2 44.5% 124
0.Trung bình cộng 03. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 315
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 03. Cơ bản-PP tính 1p 25.4% 230
0.Số lẻ / chẵn 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.9% 244
0.cộng ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.8% 230
0.cộng véc tơ 03. Cơ bản-PP tính 1p 50.0% 189
0.Đảo mảng ký tự 03. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 224
0.Tính diện tích hình chữ nhật 03. Cơ bản-PP tính 1p 40.0% 493
0.nhân ma trận 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 95
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 03. Cơ bản-PP tính 1p 36.2% 119
Ưu tiên 03. Cơ bản-PP tính 2 28.1% 28
0.Tuổi của các con 03. Cơ bản-PP tính 1p 72.4% 474
0.Hình vuông 03. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 372
Circle 03. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 539
Định dạng 24h 03. Cơ bản-PP tính 1 34.5% 38
5.Chọn Team 03. Cơ bản-PP tính 3 22.0% 12
5.Hàm Max 03. Cơ bản-PP tính 2 25.8% 48
Go and Back 03. Cơ bản-PP tính 2 100.0% 3
Đồng hồ 03. Cơ bản-PP tính 2 18.4% 30
Những chữ số đen đủi 03. Cơ bản-PP tính 3 34.2% 24
Chơi bài 3 người 03. Cơ bản-PP tính 2 35.0% 16
Bộ 3 cấp số nhân 03. Cơ bản-PP tính 3 8.5% 10
Bội số đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 22.1% 14
Tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 2 20.9% 26
Biểu thức tổng đặc biệt 03. Cơ bản-PP tính 3 31.9% 15
0.Equation 03. Cơ bản-PP tính 1p 31.7% 403
Bán vé 03. Cơ bản-PP tính 2 25.2% 27
PRIME 18 03. Cơ bản-PP tính 2 15.4% 29
0.Các loại Tam giác 03. Cơ bản-PP tính 1p 15.8% 174
0.Nhiên liệu đã sử dụng 03. Cơ bản-PP tính 1p 64.6% 99
0.Tính lương 03. Cơ bản-PP tính 1p 3.7% 3
0.Chuyển đổi thời gian 03. Cơ bản-PP tính 1p 59.6% 295
Tam giác đều nội tiếp 03. Cơ bản-PP tính 1 37.5% 6
0.3 cạnh tam giác 03. Cơ bản-PP tính 1p 29.6% 305
Quái vật trên sao hỏa 03. Cơ bản-PP tính 1p 17.3% 29
0.Cộng số nguyên lớn. 03. Cơ bản-PP tính 1p 34.0% 67
0.Số ở giữa 03. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 375
Phòng tránh dịch bệnh Covid-19 03. Cơ bản-PP tính 1 40.7% 36