Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 553
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.8% 212
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.2% 59
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 26.8% 137
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 23.7% 86
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 38.7% 202
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 99
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 37.7% 52
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 48.5% 958
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 38.8% 500
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.6% 239
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.7% 408
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.9% 370
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 45.7% 281
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.7% 536
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.9% 352
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.8% 579
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.0% 424
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 330
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.8% 436
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.8% 1115
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 38.8% 183
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.8% 298
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 27.8% 71
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 63.4% 857
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.7% 865
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.3% 64
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.7% 1100
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 26.2% 68
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 23.3% 41
5.Hàm Max 3. Cơ bản-PP tính 2 27.2% 71
Go and Back 3. Cơ bản-PP tính 2 84.6% 7
Đồng hồ 3. Cơ bản-PP tính 2 33.1% 154
Những chữ số đen đủi 3. Cơ bản-PP tính 3 35.1% 62
Chơi bài 3 người 3. Cơ bản-PP tính 2 37.6% 27
Bộ 3 cấp số nhân 3. Cơ bản-PP tính 3 9.9% 18
Bội số đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 27.8% 33
Tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 2 20.8% 56
Biểu thức tổng đặc biệt 3. Cơ bản-PP tính 3 34.5% 20
0.Equation 3. Cơ bản-PP tính 1p 35.3% 602
Sàng Eratosthenes 3. Cơ bản-PP tính 3 33.0% 81
Bội chung 3. Cơ bản-PP tính 2 40.0% 86
Số thứ k 3. Cơ bản-PP tính 2 28.0% 83
Bán vé 3. Cơ bản-PP tính 2 37.9% 187
PRIME 18 3. Cơ bản-PP tính 2 23.4% 83
Làm Thêm 3. Cơ bản-PP tính 2 35.3% 162
Huyền thoại Yasou 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 72
Ngọn Hải Đăng 3. Cơ bản-PP tính 2 22.0% 88
Tom and Jerry 3. Cơ bản-PP tính 1 25.1% 126
Sô Điện Thoại 3. Cơ bản-PP tính 2 34.1% 113