0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên. Nhập vào 2 số nguyên dương c và d, đếm xem trong dãy số có bao nhiêu phần tử nằm trong đoạn \([-c, d]\). Kiểm tra xem dãy số có phải là một dãy tăng thực sự không (\({a_1} < {a_2} < ... < {a_n}\)).

Đầu vào:

Dòng thứ nhất gồm 1 số nguyên là số phần tử của dãy. (\(2 \le n \le 100\))

Dòng thứ 2 là 2 số nguyên dương lần lượt là c và d.

Dòng thứ 3 là n số nguyên, phân cách nhau bởi dấu cách.

Đầu ra:

Dòng đầu tiên là 1 số nguyên là số các số nằm trong đoạn \([-c,d]\)

Dòng thứ hai in ra YES nếu dãy là tăng thực sự, nếu không in ra NO.

Ví dụ:

Input:

5
3 4
1 -9 0 3 8

Output:

3
NO
Phan Hữu Tuấn

Comments

There are no comments at the moment.