0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình nhập vào 1 dãy n số nguyên. Nhập vào 2 số nguyên dương c và d, đếm xem trong dãy số có bao nhiêu phần tử nằm trong đoạn \([-c, d]\). Kiểm tra xem dãy số có phải là một dãy tăng thực sự không (\({a_1} < {a_2} < ... < {a_n}\)).

Đầu vào:

Dòng thứ nhất gồm 1 số nguyên là số phần tử của dãy. (\(2 \le n \le 100\))

Dòng thứ 2 là 2 số nguyên dương lần lượt là c và d.

Dòng thứ 3 là n số nguyên, phân cách nhau bởi dấu cách.

Đầu ra:

Dòng đầu tiên là 1 số nguyên là số các số nằm trong đoạn \([-c,d]\)

Dòng thứ hai in ra YES nếu dãy là tăng thực sự, nếu không in ra NO.

Ví dụ:

Input:

5
3 4
1 -9 0 3 8

Output:

3
NO
Phan Hữu Tuấn

Comments


 • 0
  ga123  commented on Oct. 1, 2021, 9:11 p.m.

  bài này nhìn đơn giản mà bẫy nhiều khiếp

  #include"stdio.h"
  int main()
  {
  int n,de=0,a[106],f=0,dk[3],i;a[0]=0;
  scanf("%d %d %d\n",&n,&dk[1],&dk[2]);
  dk[1]*=-1;
  scanf("%d",&a[0]);
  if(dk[1]<=a[0]&&dk[2]>=a[0]) f++;
  for(i=1;i<n;i++)
  {
    scanf("%d",&a[1]);
    if(a[1]<=a[0]) de++;
    if(dk[1]<=a[1]&&dk[2]>=a[1]) f++;
    a[0]=a[1];
  }
  
  printf("%d\n",f);
  if(de==0)
  printf("YES");
  else printf("NO");
  }

 • -2
  khanhcntt6  commented on Oct. 1, 2021, 2:09 a.m. edited

  .