Problems

Problem Category Points AC % Users
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.3% 31
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 11.6% 69
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.9% 15
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.4% 26
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 42.4% 91
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 31.3% 50
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 19.2% 46
Cây đa sắc 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 25.0% 4
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 26.6% 75
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.8% 12
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 14.6% 41
Khảo sát lưu lượng xe 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 34.8% 33
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.2% 35
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 28.9% 41
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.0% 60
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.8% 32
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.5% 17
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.0% 21
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 41.7% 16
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 9.5% 2
Tổng trên hình chữ nhật 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.7% 43
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 13.4% 21
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 25.4% 40
Bài toán đổi tiền - Bản dễ 5.Cấu trúc-giải thuật 2 54.2% 61
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 18.7% 13
Lật bit trong khoảng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.9% 48
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 20.2% 71
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 21.0% 88
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 13.3% 131
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 16.0% 15
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 31.8% 46
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.0% 11
nqson phát kẹo 5.Cấu trúc-giải thuật 3 30.6% 43
nqson xào bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 64.3% 78
nqson xào bài 2 5.Cấu trúc-giải thuật 3 40.8% 45
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.0% 8
Queue Sort 5.Cấu trúc-giải thuật 2 29.0% 38
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 21.8% 28
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.3% 956
Đường kính cây 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 33.3% 13
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 47.8% 9
Bài Pokemon 5.Cấu trúc-giải thuật 2.8 13.6% 7
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 36.9% 85
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 22.4% 32
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.3% 1
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.0% 9
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.7% 27
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 7.1% 5
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 90.0% 15
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.9% 3