Problems

Problem Category Points AC % Users
Trung vị của k phần tử 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 25
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 11.8% 64
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.2% 14
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.1% 21
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 40.6% 86
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 28.9% 42
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 19.4% 46
Cây đa sắc 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 15.4% 2
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 27.0% 75
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.9% 12
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 14.2% 39
Khảo sát lưu lượng xe 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 34.2% 32
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.2% 35
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 27.6% 36
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 34.7% 54
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.3% 31
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.8% 17
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.7% 20
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 40.8% 15
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 12.5% 2
Tổng trên hình chữ nhật 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.7% 43
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 13.3% 19
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 23.9% 35
Bài toán đổi tiền - Bản dễ 5.Cấu trúc-giải thuật 2 59.6% 33
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 18.0% 12
Lật bit trong khoảng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.7% 45
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 20.0% 70
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 21.4% 78
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 13.2% 127
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 15.6% 14
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 31.7% 44
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.0% 11
nqson phát kẹo 5.Cấu trúc-giải thuật 3 31.3% 41
nqson xào bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 63.6% 76
nqson xào bài 2 5.Cấu trúc-giải thuật 3 40.2% 43
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.0% 8
Queue Sort 5.Cấu trúc-giải thuật 2 27.7% 32
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 21.8% 28
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.1% 938
Đường kính cây 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 38.2% 8
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 45.5% 8
Bài Pokemon 5.Cấu trúc-giải thuật 2.8 12.8% 6
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 37.7% 81
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 25.0% 27
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 37.7% 27
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.2% 3
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 42.9% 3