Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.7% 114
Hoán đổi nhỏ nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 10.8% 8
Bài toán trên dãy số 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 17.1% 8
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 05. Cấu trúc-Giải thuật 4p 20.8% 17
Bản làng vui vẻ 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị xor lớn nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 23.5% 3
Tìm kiếm taxi 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 50.0% 1
0.The Game of Nim 05. Cấu trúc-Giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 17.7% 15
Ma trận cân bằng 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 44.1% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci 05. Cấu trúc-Giải thuật 5p 11.2% 22
Xếp gạch 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 23.1% 4
0.Số nguyên tố 05. Cấu trúc-Giải thuật 1p 19.6% 287
Làm bóng tuyết 05. Cấu trúc-Giải thuật 3.5p 32.3% 15
0.SR. Edges Adding 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 80.0% 3
0.SP. DNA Sequences 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 83.3% 5
0.SJ. Gold 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 25.0% 4
0.SV. Machine 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 38.6% 14
0.SD. Pie 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 66.7% 6
SC. Planting Trees 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 38.2% 58
0.SG. Route Planning 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 44.4% 3
0.Cánh cửa thần kì 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 26.4% 42
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 34.9% 23
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 52.0% 12
Dãy con bitonic dài nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 20.0% 19
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 05. Cấu trúc-Giải thuật 4 18.1% 12
Biểu thức cộng trừ 05. Cấu trúc-Giải thuật 2p 48.7% 14
Biểu thức tổng 05. Cấu trúc-Giải thuật 2p 70.4% 48
Thu hoạch cà chua 05. Cấu trúc-Giải thuật 1p 34.4% 87
Bài toán cái túi 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 32.1% 23
Đếm cặp có tổng giới hạn 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 16.1% 22
Cắt hình vuông ít nhất 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 30.8% 10
Chào đón tân sinh viên K59 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 9.2% 10
Phân loại các F để cách ly Covid-19 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 50.0% 4
Đoán cấu trúc dữ liệu 05. Cấu trúc-Giải thuật 3 39.3% 10
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 29.4% 8
Đếm những số chia hết cho 3 hoặc 5 05. Cấu trúc-Giải thuật 3p 16.1% 14
Đếm số số chính phương 05. Cấu trúc-Giải thuật 2 22.2% 64