Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 13.3% 192
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.4% 11
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.3% 9
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 23.6% 22
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 1.8% 2
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.5% 3
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 17.9% 25
Ma trận cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 44.1% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 9.3% 27
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 23.1% 4
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.6% 544
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 32.9% 19
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 80.0% 3
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 70.6% 12
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.9% 1
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 30.9% 14
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 66.7% 6
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 122
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.4% 3
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 31.0% 78
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 37.0% 69
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.8% 13
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 19.7% 19
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 5.Cấu trúc-giải thuật 4 18.9% 20
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 48.8% 15
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 64.5% 59
Thu hoạch cà chua 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 34.3% 110
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 37.6% 28
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 18.7% 29
Cắt hình vuông ít nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 34.4% 40
Chào đón tân sinh viên K59 5.Cấu trúc-giải thuật 3 20.7% 27
Phân loại các F để cách ly Covid-19 5.Cấu trúc-giải thuật 3 72.7% 12
Đoán cấu trúc dữ liệu 5.Cấu trúc-giải thuật 3 43.3% 12
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 32.4% 11
Đi Buôn 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 18.3% 22