Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.3% 273
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.5% 2
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.0% 13
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.6% 9
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 24.4% 24
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 1.4% 2
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 19.0% 3
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 17.6% 33
Ma trận cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 44.1% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 8.3% 31
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.8% 17
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 14.3% 9
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.2% 693
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 22.0% 20
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 85.7% 5
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 48.7% 19
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.3% 13
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.8% 25
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 69.4% 9
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.1% 157
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 51.9% 12
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.7% 132
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 40.8% 90
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.6% 14
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 20.9% 21
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 5.Cấu trúc-giải thuật 4 21.9% 47
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 50.0% 16
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 60.2% 70
Thu hoạch cà chua 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 30.9% 118
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 37.0% 31
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.4% 34
Cắt hình vuông ít nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 34.8% 41
Chào đón tân sinh viên K59 5.Cấu trúc-giải thuật 3 22.1% 44
Phân loại các F để cách ly Covid-19 5.Cấu trúc-giải thuật 3 67.8% 34
Đoán cấu trúc dữ liệu 5.Cấu trúc-giải thuật 3 43.6% 16
Sinh các xâu dấu ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2 37.7% 16