Problems

Problem Category Points AC % Users
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.9% 8
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 22.5% 14
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 11.1% 29
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 26.4% 24
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 29.8% 44
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.6% 19
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 7.5% 11
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 26.1% 7
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 10.5% 6
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 17.6% 46
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 17.5% 34
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.4% 75
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 12.7% 7
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.0% 26
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 5 9.1% 7
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 17.5% 13
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.8% 837
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 39.5% 72
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 27.5% 14
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 63.6% 6
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 38.2% 21
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.7% 1
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.3% 2
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.0% 28
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 64.0% 43
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 234
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 55.2% 14
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.5% 197
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 39.7% 139
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 56.4% 20
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 28.5% 75
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.4% 63
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 58.5% 30
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 62.6% 98
Thu hoạch cà chua 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 33.0% 181
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 42.1% 80
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 22.3% 42
Cắt hình vuông ít nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 39.3% 55