Problems

Problem Category Points AC % Users
Phần tử đầu tiên nhỏ hơn 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 12.2% 46
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.8% 11
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.0% 16
Phần tử đằng trước xa nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 45.9% 63
Tích ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 2.6p 28.4% 38
Phân đoạn tuyệt đối 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 17.6% 35
Phần tử đằng trước nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2.4p 24.4% 55
Truy vấn phần tử gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 12.3% 7
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 11.7% 33
Khảo sát lưu lượng xe 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2p 32.7% 30
Chia đôi đoạn con 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.9% 28
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 25.8% 24
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 28.9% 44
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.3% 26
Tổng ưu tiên 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.1% 15
Chương trình giải trí 5.Cấu trúc-giải thuật 3 8.1% 14
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 26.0% 8
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 33.3% 1
Tổng trên hình chữ nhật 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 36.5% 34
Phân số 5.Cấu trúc-giải thuật 3.6p 12.9% 17
Dãy số lớn nhỏ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 24.2% 30
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 12.0% 8
Lật bit trong khoảng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 32.3% 39
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 18.9% 56
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 18.9% 52
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 11.0% 83
Ngôi đền thần thánh 5.Cấu trúc-giải thuật 4 13.4% 9
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.7% 33
Những số 0 cuối cùng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 8.1% 9
nqson phát kẹo 5.Cấu trúc-giải thuật 3 33.8% 18
nqson oánh bài 5.Cấu trúc-giải thuật 2 60.5% 43
nqson oánh bài 2 5.Cấu trúc-giải thuật 3 41.0% 23
Tháng tư là lời nói dối của nqson 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.9% 3
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 18.2% 14
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 23.0% 874
Đường kính cây 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 37.5% 7
Kiểm tra phạm vi 5.Cấu trúc-giải thuật 3.2 42.1% 6
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 39.8% 73
Spam Tin Nhắn 5.Cấu trúc-giải thuật 3 25.5% 24
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.9% 8
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 41.4% 23
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.3% 3
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.8% 14
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 2
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.3% 6
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 12.2% 4
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 33.3% 3
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 6.1% 2