Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.4% 299
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 9.6% 4
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.0% 16
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 23.1% 15
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 27.2% 34
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 4.8% 6
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 28.6% 5
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.0% 3
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 16.4% 35
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 14.7% 13
Ma trận cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 44.1% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 11.6% 57
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 28.6% 19
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 17.0% 12
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.3% 716
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 34.2% 54
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 85.7% 5
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 45.2% 19
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.3% 13
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.2% 27
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 63.2% 38
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.1% 185
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 51.9% 12
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.9% 148
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 56.3% 16
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 22.1% 26
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 5.Cấu trúc-giải thuật 4 22.0% 55
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 49.1% 21
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 61.4% 83
Thu hoạch cà chua 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 32.0% 154
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 43.1% 61
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 20.8% 37
Cắt hình vuông ít nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 36.3% 47
Chào đón tân sinh viên K59 5.Cấu trúc-giải thuật 3 21.2% 50
Phân loại các F để cách ly Covid-19 5.Cấu trúc-giải thuật 3 56.8% 52
Đoán cấu trúc dữ liệu 5.Cấu trúc-giải thuật 3 46.3% 18