Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.3% 314
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 6
4 số 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.1% 11
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.0% 17
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 24.5% 17
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 28.3% 37
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 5.5% 9
Giá trị xor lớn nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 4 29.7% 6
Tìm kiếm taxi 5.Cấu trúc-giải thuật 4 50.0% 1
Độ nguy hiểm 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 7.0% 3
0.The Game of Nim 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 0.0% 0
Ghép số 5.Cấu trúc-giải thuật 2 16.9% 42
Kiểm tra ngoặc đúng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 13.2% 22
Ma trận cân bằng 5.Cấu trúc-giải thuật 4 44.1% 12
0.Tính tổng dãy fibonacci 5.Cấu trúc-giải thuật 5p 11.5% 66
Nhà gần nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 27.6% 24
Xếp gạch 5.Cấu trúc-giải thuật 3 17.2% 12
0.Số nguyên tố 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 22.4% 737
Làm bóng tuyết 5.Cấu trúc-giải thuật 3.5p 34.5% 55
0.SR. Edges Adding 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SO. DNA Repetitions 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 63.6% 6
0.SP. DNA Sequences 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SE. Fibonacci Words 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 45.2% 19
0.SJ. Gold 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SF. The Hamming Distance 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 93.3% 13
SX. Lu Ban 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 100.0% 1
0.SQ. InterCity Bus 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.ST. KPath 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 26.7% 4
0.SV. Machine 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.3% 3
0.SI. Marble Cut 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 50.0% 1
0.SY. The Maximum Subsequence with Bounded Length 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SU. Networks 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 16.7% 1
0.SW. Longest Common Substring of n Strings 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 5.6% 1
0.SN. Phone List 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 35.2% 27
0.SD. Pie 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 63.6% 41
SC. Planting Trees 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 52.2% 186
0.SG. Route Planning 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 0.0% 0
0.SH. The Tower of Babylon 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 53.6% 13
0.Cánh cửa thần kì 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 34.6% 157
t2r3. Ba chữ số tận cùng của luỹ thừa 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 38.7% 128
Phép biến đổi cặp đôi liền kề 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 56.3% 16
Dãy con bitonic dài nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 2 22.9% 28
Đếm số bộ ba có tổng chẵn 5.Cấu trúc-giải thuật 4 22.1% 56
Biểu thức cộng trừ 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 50.9% 23
Biểu thức tổng 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 62.4% 87
Thu hoạch cà chua 5.Cấu trúc-giải thuật 1p 31.9% 166
Bài toán cái túi 5.Cấu trúc-giải thuật 2 42.6% 67
Đếm cặp có tổng giới hạn 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 21.1% 38
Cắt hình vuông ít nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 38.1% 51
Chào đón tân sinh viên K59 5.Cấu trúc-giải thuật 3 20.7% 50