Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 10.7% 114
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 16.9% 54
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 63.0% 38
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.8% 271
Teemo Hái Nấm Y 4p 6.6% 6
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 70
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 14.9% 47
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 14.2% 33
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.3% 78
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.9% 181
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 21.5% 24
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.4% 258
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 53.4% 98
Cùng học linux Y 2 11.6% 10
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 24.4% 42
Quà Tết UTC 2020 Y 2p 14.8% 23
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 15.6% 27
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 17.1% 16
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 20.3% 76
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.0% 579
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 10.8% 8
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 35.8% 283
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 23.5% 111
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 16.0% 160
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 23.0% 165
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 44.3% 123
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.1% 8
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 22.2% 315
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 25.4% 230
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 17.9% 244
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.8% 230
0.cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 50.0% 189
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.1% 224
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 40.0% 493
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 34.3% 95
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 36.2% 119
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 20.8% 17
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 28.1% 28
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 32.1% 27
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 72.4% 474
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 52.5% 372
Bản làng vui vẻ 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 8.7% 2
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.6% 88
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.8% 539
Định dạng 24h 3. Cơ bản-PP tính 1 33.8% 36
5.Tổng 3 số nguyên 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.4% 70
5.Chọn Team 3. Cơ bản-PP tính 3 22.4% 12
5.Khớp Ảnh 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.2% 29
Đảo ngược và so sánh Y 3 28.6% 4
5.Thời gian còn lại 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 134