Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Bánh Chưng 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 15.3% 273
0.Chia Team 7.Adv-Thử thách 2p 29.4% 187
0.Tặng hoa Crush 4. Cơ bản-Thuật toán 4p 62.8% 62
0.Ghép đôi 3. Cơ bản-PP tính 1p 43.1% 505
Teemo Hái Nấm BFS và DFS 4p 9.1% 13
0.Luffy thăm bạn 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 17.0% 137
0.Luffy và Sanji 3. Cơ bản-PP tính 2p 28.4% 199
0.Luffy và ước số 3. Cơ bản-PP tính 2p 10.7% 52
0.Quà Tết 3. Cơ bản-PP tính 2p 27.2% 126
0.Ngày tiếp theo 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.0% 458
5.Trò chơi mới 3. Cơ bản-PP tính 3p 24.4% 76
Bánh đa nem 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 902
Số đối xứng chẵn 2 3. Cơ bản-PP tính 2 40.8% 178
Cùng học linux Xâu ký tự 2 11.8% 12
Quán CaFe 3. Cơ bản-PP tính 2 27.6% 88
Quà Tết UTC 2020 Quy hoạch động 2p 13.9% 26
Easy Problem 7.Adv-Thử thách 3p 15.0% 54
Tổng đặc biệt 2 4. Cơ bản-Thuật toán 3p 21.9% 62
Tìm số cuối cùng 4. Cơ bản-Thuật toán 1p 23.4% 205
Nếu cuộc đời này mất đi sự khởi nguồn 3. Cơ bản-PP tính 2 31.4% 33
Bản làng xa xôi 5.Cấu trúc-giải thuật 3p 4.5% 2
Lại là đổi sang cơ số 3 Số học 2p 32.7% 16
Quân tượng thú vị Map 2p 11.1% 24
0.Cộng hai số 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.6% 892
Hoán đổi nhỏ nhất 5.Cấu trúc-giải thuật 3 9.0% 13
0.Kiểm tra AB có cắt cả trục hoành và trục tung không 3. Cơ bản-PP tính 2 37.6% 457
0.Tìm hình chữ nhật có diện tích lớn nhì 3. Cơ bản-PP tính 2 26.1% 220
0.Tìm giá trị lớn nhất và tính tổng 3. Cơ bản-PP tính 2 19.5% 384
0.Đếm có bao nhiêu phần tử trong dãy và kiểm tra dãy 3. Cơ bản-PP tính 2 28.1% 348
0.In ra độ dài các số 0 liền nhau dài nhất 3. Cơ bản-PP tính 2 46.6% 252
Bài toán trên dãy số 5.Cấu trúc-giải thuật 4 17.6% 9
0.Trung bình cộng 3. Cơ bản-PP tính 1p 24.7% 485
0.Sắp xếp chẵn/lẻ 3. Cơ bản-PP tính 1p 21.8% 329
0.Số lẻ / chẵn 3. Cơ bản-PP tính 1p 20.9% 549
0.cộng ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.7% 394
cộng véc tơ 3. Cơ bản-PP tính 1p 51.7% 313
0.Đảo mảng ký tự 3. Cơ bản-PP tính 1p 42.2% 390
0.Tính diện tích hình chữ nhật 3. Cơ bản-PP tính 1p 44.1% 1058
0.nhân ma trận 3. Cơ bản-PP tính 1p 37.5% 166
0.Phân tích ra thừa số nguyên tố 3. Cơ bản-PP tính 1p 47.4% 276
0.Đoạn số có tổng bằng nhau 5.Cấu trúc-giải thuật 4p 24.4% 24
Board game mang tên “Tích tổng” 5.Cấu trúc-giải thuật 2p 1.4% 2
Ưu tiên 3. Cơ bản-PP tính 2 28.3% 58
Điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy 4. Cơ bản-Thuật toán 2 35.2% 110
0.Tuổi của các con 3. Cơ bản-PP tính 1p 62.8% 823
0.Hình vuông 3. Cơ bản-PP tính 1p 58.5% 830
Kẹo xanh kẹo đỏ 3. Cơ bản-PP tính 2p 39.4% 51
Que củi 4. Cơ bản-Thuật toán 2p 16.9% 60
Nhà soạn nhạc tài ba 2. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.4% 456
Circle 3. Cơ bản-PP tính 1p 30.5% 1065