Số đối xứng chẵn 2


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Số nguyên n được gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 99,121,606 là các số đối xứng.

Duy rất thích các số đối xứng có độ dài chẵn. Vì vậy Duy đã ngồi viết ra dãy số tăng dần có quy luật trên(11,22,...6886,...)

Sau khi viết được dãy số dài vô hạn. Duy muốn đố bạn số đối xứng độ dài chẵn thứ N trong dãy số trên có giá trị là bao nhiêu.

Input:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương N ( 1<=N<=1000)

Output:

  • Số thứ N trong dãy các số đối xứng có độ dài chẵn.

Example:

Input

10

Output

1001

Chú thích:

10 số đầu tiên trong dãy số đối xứng của Duy là 11, 22, ... , 88, 99 và 1001.


Comments

There are no comments at the moment.