Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 402
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 279
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.4% 710
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.3% 1277
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.4% 11
Xâu thuần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.1% 67
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.0% 123
Smol sudoku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 35.7% 64
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 37.8% 109
Điểm trắc nghiệm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 81.0% 47
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.8% 670
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.1% 74
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.7% 217
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 27.4% 69
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 615
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.4% 80
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 69.7% 475
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 18.1% 325
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.3% 119
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 23.5% 88
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.6% 650
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.4% 470
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 43.2% 482
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.1% 378
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.4% 290
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.5% 684
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 21.3% 34
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 17.8% 26
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.8% 121
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 13.3% 40
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 31.5% 114
Tiền Điện Nhà Dan 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.9% 495
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.8% 238
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.4% 279
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 38.0% 436
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 51.1% 290
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.2% 310
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 30.4% 282
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 75
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 69.3% 537
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.1% 68
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.3% 646
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.2% 551
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.8% 85
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.4% 98
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.9% 118
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.7% 1145
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 51.8% 611
0.Tăng dân số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 21.4% 22
0.Kê khai mẫu tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.0% 213