Problems

Problem Category Points AC % Users
LTOL 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.7% 768
Diện tích trung bình và diện tích lớn nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.9% 189
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 19.2% 351
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.3% 831
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.7% 1494
Tổng trên đường chéo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 23.6% 69
Xâu thuần 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.4% 158
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.9% 193
Smol sudoku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.7% 156
Chữ cái thiếu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.4% 135
Cầu phương hình tròn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.0% 156
Điểm trắc nghiệm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 58.5% 140
Viết số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.8% 167
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.9% 852
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.0% 113
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.8% 252
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 27.7% 80
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.5% 746
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 53.3% 102
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 70.0% 539
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 18.5% 388
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 29.9% 158
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 24.5% 112
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 41.6% 772
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.9% 517
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.3% 549
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 45.0% 429
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.7% 386
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 55.0% 803
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 22.2% 48
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 18.1% 38
So sánh chiều cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.3% 212
Đong xu 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1.5p 10.7% 53
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 30.8% 139
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.5% 297
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.0% 335
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 38.7% 502
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 49.8% 351
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.1% 365
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 33.1% 335
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 84
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 70.5% 656
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.0% 86
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 63.2% 726
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 79.7% 605
Điểm trung bình nâng cao 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.0% 99
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 30.0% 109
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.2% 166
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 44.2% 1302
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.6% 659