Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 16.2% 76
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.3% 212
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.0% 326
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 27.4% 143
5.Tổng 3 số nguyên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.3% 92
5.Khớp Ảnh 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.5% 29
5.Thời gian còn lại 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.4% 168
5.Shadow Fiend 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 70.4% 16
Thơ Haiku 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 69.6% 110
Làm bài tập 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 13.5% 81
Bàn phím của Rambo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 34.1% 25
Trò chơi với dãy số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 21.2% 18
Hotel 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 44.7% 133
Chuỗi hoàn hảo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 48.8% 35
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 47.4% 131
Sơn cột 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 30.1% 56
Rambo và phép toán trừ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 87.5% 46
3 gói kẹo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 50.2% 185
Rambo cắt cỏ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.6% 2
Thừa số đặc biệt 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 14.8% 7
Easy problem 2 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.1% 8
0.Hello EEEC 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 76.2% 288
Gom Nhóm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 31.1% 25
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 22.8% 36
Simple Calculate 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 67.0% 275
0.Bóng chuyền 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.5% 15
0.Tuổi trong ngày 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.6% 325
0.Ổ cắm điện 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.2% 339
0.Điểm trung bình 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.7% 55
Hai hóa đơn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.7% 11
5.Vượt quá Z 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.7% 19
0.Số dương 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 484
0.t2r2.Thách thức của Bino 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.8% 159
0.Tăng dân số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 20.3% 11
0.Kê khai mẫu tên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.7% 100
0.Đánh số trang bằng số La Mã 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.1% 33
0.Sáu số lẻ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.1% 254
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.0% 186
0.Số và vị trí bé nhất 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.0% 251
0.Vùng bên phải 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 46.0% 83
0.Cực dễ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.1% 468
5.Trình tự của số và tổng 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.8% 55
Thể tích khối cầu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.4% 600
Lặn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.8% 5
0.Tiền giấy và Tiền xu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.1% 77
Trận đánh Pomekons 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 27.8% 3
5.Grenais 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 2
0.Tọa độ của một điểm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.1% 387
Xây dựng nhà 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 64.3% 6
0.Thuế 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 40.9% 115