Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.4% 70
0.Ngày tiếp theo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 26.9% 181
Bánh đa nem 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.4% 258
Nhà soạn nhạc tài ba 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 24.6% 88
5.Tổng 3 số nguyên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 19.3% 70
5.Khớp Ảnh 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 32.8% 29
5.Thời gian còn lại 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.5% 134
5.Shadow Fiend 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 70.4% 16
Thơ Haiku 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 70.1% 94
Làm bài tập 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 14.6% 60
Bàn phím của Rambo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 34.5% 24
Trò chơi với dãy số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 20.2% 16
Hotel 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 45.8% 79
Chuỗi hoàn hảo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 55.6% 28
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 51.5% 86
Sơn cột 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 31.3% 52
Rambo và phép toán trừ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 87.5% 39
3 gói kẹo 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 53.4% 100
Rambo cắt cỏ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 28.6% 2
Thừa số đặc biệt 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 18.8% 5
0.Hello EEEC 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 76.2% 248
Gom Nhóm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 28.4% 24
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2 24.4% 35
Simple Calculate 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 65.4% 240
0.Bóng chuyền 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 6.9% 15
0.Tuổi trong ngày 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 59.4% 298
0.Ổ cắm điện 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 80.9% 292
0.Điểm trung bình 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 8.0% 52
Hai hóa đơn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 16.4% 9
5.Vượt quá Z 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.4% 18
0.Số dương 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 41.2% 412
0.t2r2.Thách thức của Bino 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 147
0.Tăng dân số 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 17.2% 10
0.Kê khai mẫu tên 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1 35.4% 87
0.Đánh số trang bằng số La Mã 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 47.3% 31
0.Sáu số lẻ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.9% 231
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.2% 149
0.Số và vị trí bé nhất 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 34.5% 208
0.Vùng bên phải 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 45.8% 75
0.Cực dễ 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.9% 376
5.Trình tự của số và tổng 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.0% 47
Thể tích khối cầu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.8% 564
Lặn 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 22.2% 5
0.Tiền giấy và Tiền xu 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 2p 12.8% 64
Trận đánh Pomekons 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 25.0% 2
5.Grenais 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 100.0% 1
0.Tọa độ của một điểm 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 42.4% 312
Xây dựng nhà 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 60.0% 5
0.Thuế 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 39.4% 100
0.Dãy Fibonacci đơn giản 02. Beginner-Ngôn ngữ lập trình 1p 38.5% 242