Problems

Problem Category Points AC % Users
0.Luffy thăm bạn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2p 18.3% 216
0.Ngày tiếp theo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 29.9% 617
Bánh đa nem 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 61.7% 1138
Bóc trứng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 31.9% 71
Nhà soạn nhạc tài ba 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 30.4% 586
Chuỗi vuông 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 27.0% 39
5.Tổng 3 số nguyên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 17.5% 180
5.Khớp Ảnh 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 30.2% 59
5.Thời gian còn lại 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 44.1% 551
5.Shadow Fiend 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 52.6% 68
Thơ Haiku 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 68.0% 418
Làm bài tập 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 17.2% 266
Bàn phím của Rambo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 26.3% 98
Trò chơi với dãy số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 24.5% 79
Hotel 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 40.2% 521
Chuỗi hoàn hảo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 60.9% 415
Đếm màu vỏ lon Monster Energy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 42.8% 444
Sơn cột 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 46.0% 341
Rambo và phép toán trừ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 82.6% 238
3 gói kẹo 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 54.4% 615
Rambo cắt cỏ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 20.6% 26
Thừa số đặc biệt 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 19.5% 26
Gom Nhóm 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 30.6% 103
Tiền Điện Nhà Dan 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 50.8% 352
Cờ Vua 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 57.5% 202
Count Similar Character 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 66.9% 240
Rich Number 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 37.2% 387
Sô Nguyên Tố Trong Dãy 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 53.2% 244
Phân Loại Tam Giác 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 48.8% 267
Các Đỉnh Núi 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 28.4% 240
Biến Đổi Nhanh Nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 15.2% 89
Thống kê số ca nhiễm COVID-19 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 2 24.3% 64
Simple Calculate 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 68.5% 494
0.Bóng chuyền 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.0% 59
0.Tuổi trong ngày 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 62.2% 617
0.Ổ cắm điện 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 78.9% 529
0.Điểm trung bình 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 7.1% 78
Hai hóa đơn 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 33.9% 92
5.Vượt quá Z 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.5% 101
0.Số dương 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 43.3% 1083
0.t2r2.Thách thức của Bino 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.6% 587
0.Tăng dân số 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 18.2% 14
0.Kê khai mẫu tên 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1 32.3% 197
0.Đánh số trang bằng số La Mã 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.3% 135
0.Sáu số lẻ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 52.7% 805
0.t2r2.Số lớn nhất và vị trí 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 32.4% 456
0.Số và vị trí bé nhất 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 35.0% 396
0.Vùng bên phải 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 48.5% 161
0.Cực dễ 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 55.4% 816
5.Trình tự của số và tổng 2.Cơ bản-Ngôn ngữ lập trình 1p 36.7% 156