Chuỗi hoàn hảo


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Một chuỗi S ký tự gồm các chữ cái in thường trong bảng chữ cái tiếng anh được gọi là hoàn hảo khi số lần xuất hiện trong S của các chữ cái trong bảng là số chẵn. Bạn sẽ được đưa cho một chuỗi S và nhiệm vụ của bạn là hãy kiểm tra xem S có phải một chuỗi hoàn hảo hay không ?

Input:

 • Đầu vào là một chuỗi S và độ dài không vượt quá 100.

Output:

 • In ra Yes nếu S là chuỗi hoàn hảo và ngược lại in ra No

Example:

Input 1:

abaccaba

Output 1:

Yes

Giải thích

chữ cái a xuất hiện 4 lần, bc xuất hiện 2 lần còn các chữ cái khác không xuất hiện lần nào


Input 2:

abac

Output 2:

No

Comments


 • 2
  TICHPX  commented on July 18, 2020, 12:45 a.m.

  code tham khảo C++ with map

  #include<bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  int main()
  {
    string s;
    cin>>s;
    map<char,int> M;
    for(char c:s) M[c]++;
    int ok=1;
    for(auto z:M) if(z.second%2) ok=0;
    cout<<(ok?"Yes":"No");
  }

 • 1
  thedemonstuan  commented on May 18, 2019, 11:58 a.m.

  ????? sao lại sai test nhỉ làm chuẩn lắm r mà :v


  • 5
   TICHPX  commented on May 20, 2019, 1:46 a.m.

   "Yes" và "No" chứ không phải "YES" và "NO" nhé