Sô Nguyên Tố Trong Dãy


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Nhập vào một số nguyên dương n, và n số nguyên lần lượt là các phần tử trong dãy a. Hãy in lần lượt các số nguyên tố có trong dãy a ra màn hình, sau mỗi phần tử có đúng một khoảng trắng.

(Số nguyên tố là số nguyên dương có đúng 2 ước là 1 và chính nó. Số a được gọi là ước của b nếu b chia hết cho a). Biết rằng dãy sẽ có ít nhất một số nguyên tố

Input:

  • Dòng đầu tiên gồm 2 là số nguyên n, n là số phần tử của dãy

  • Dòng thứ 2 gồm n số nguyên là các phẩn tử của dãy

Output:

  • Dòng duy nhất là các số nguyên tố trong dãy, mỗi số cách nhau một khoảng trống

Example:

Input:

4

1 2 3 4

Output:

2 3

Comments

There are no comments at the moment.