Trò chơi với dãy số


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Rambo có một dãy số nguyên gồm N phần tử. Anh ta muốn tạo ra một dãy gồm toàn các phần tử giống nhau từ dãy ban đầu. Tuy nhiên khi thay đổi giá trị của các phần tử trong dãy số, anh ta sẽ mất một khoản chi phí, nếu thay đổi toàn bộ các phẩn tử trong dãy thành Y thì chi phí sẽ là \(D = \sum_{i=1}^N\) \((A_i - Y)^2\).

Vì muốn tiết kiệm nên Rambo quyết định nhờ các bạn tìm chi phí nhỏ nhất để đưa tất cả các phần tử trong mảng ban đầu về cùng giá trị.

Input:

 • Một số nguyên N với \((1 \le N \le 100)\)
 • Dòng tiếp theo gồm N số nguyên là \(A_i\) với \((-100 \le A_i \le 100)\)

Output:

 • In ra chi phí tối thiểu để Rambo thực hiện mong muốn của mình

Example:

Input 1:

3

1 1 3

Output 1:

3

Giải thích

Biến đổi tất cả các phần tử thành 2 và chi phí phải trả là \((1 - 2)^2 + (1 - 2)^2 + (3 - 2)^2 = 3\)


Input 1:

2

4 8

Output 1:

8

Comments


 • 1
  TICHPX  commented on Nov. 11, 2019, 9:46 a.m.

  Thầy code sai nó chạy loạn lên


 • 1
  TICHPX  commented on Nov. 11, 2019, 9:17 a.m.

  @Cotyey xem lại bộ test có phải là mỗi -100<=Ai<=100 không?


  • 1
   cotyey  commented on Nov. 11, 2019, 9:33 a.m.

   đúng mà thầy !


   • 1
    TICHPX  commented on Nov. 11, 2019, 9:49 a.m.

    Bài này tăng n lên \(10^5\) và A lên \(10^6\) thì hay hơn