0.Tuổi trong ngày


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Đọc một giá trị số nguyên tương ứng với độ tuổi của một người (tính theo ngày) và in ra hàng năm, tháng và ngày, tiếp theo là thông báo tương ứng "nam", "thang", "ngay".

Lưu ý: Đây chỉ là một bài tập nhằm mục đích kiểm tra khả năng tính toán toán học. Nên để tạo thuận lợi cho tính toán, chúng ta giả thuyết rằng mỗi năm có đúng 365 ngày và mỗi tháng có đúng 30 ngày.

Đầu vào

Tệp đầu vào chứa 1 giá trị số nguyên.

Đầu ra

In ra, giống như ví dụ sau đây.

VÍ DỤ 1

INPUT 1

400

OUTPUT 1

1 nam

1 thang

5 ngay

VÍ DỤ 2

INPUT 2

800

OUTPUT 2

2 nam

2 thang

10 ngay

VÍ DỤ 3

INPUT 3

30

OUTPUT 3

0 nam

1 thang

0 ngay


Comments


  • 0
    rokudomukuro  commented on Feb. 14, 2019, 11:15 p.m.

    một tháng có 30 ngày mà một năm lại có 30*12 ra 365 ngày ???


  • 0
    TICHPX  commented on Dec. 17, 2018, 4:44 a.m.

    Không hiểu sao có cái đề một tháng có 30 ngày mà một năm lại có 30*12 ra 365 ngày được nhỉ