0.Số dương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Viết chương trình đọc 6 số. Những số này sẽ là âm hoặc dương (khác không). In số lượng số dương.

Đầu vào

Sáu số thực có dấu.

Đầu ra

In một thông báo với số lượng số dương.

VÍ DỤ

INPUT

7

-5

6

-3.4

4.6

12

OUTPUT

4 so duong


Comments

There are no comments at the moment.