0.Số dương


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Viết chương trình đọc 6 số. Những số này sẽ là âm hoặc dương (khác không). In số lượng số dương.

Đầu vào

Sáu số thực có dấu.

Đầu ra

In một thông báo với số lượng số dương.

VÍ DỤ

INPUT

7

-5

6

-3.4

4.6

12

OUTPUT

4 so duong


Comments


 • -1
  khanhnd3903  commented on Oct. 6, 2022, 5:32 a.m.

  "a=[ ] d=0 for i in range(0,6): a.append(float(input())) for i in a: if(i>0): d +=1 print(d,'so duong')"


 • -1
  ga123  commented on Sept. 5, 2021, 12:50 p.m.

  bạn nên để code vào trong 3 dấu "```"

  như thế này

  và ghi chú về việc dùng con trỏ nx :3 . nhiều bạn mới không hiểu được ngay nên cần để lại gợi ý.