5.Thời gian còn lại


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Vincent rất thích các cuộc thi lập trình. Ngày hôm nay, anh ấy sẽ tham gia một cuộc thi ở laptrinhonline.club. Ở Việt Nam sử dụng đồng hồ 24h để hiển thị thời gian. Ví dụ \(9h00 pm\) tương ứng với \(21h00\).

Cho biết thời gian hiện tại là A giờ và cuộc thi sẽ bắt đầu đúng chính xác B giờ nữa. Nhiệm vụ của bạn là hãy cho biết khi nào cuộc thi bắt đầu ?

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên \( A, B ( 0 \le A, B \le 23)\)

Output:

  • In ra thời gian cuộc thi bắt đầu

Example:

Input 1:

9 12

Output 1:

21

Giải thích

Thời gian hiện tại là 9 giờ, 12 giờ nữa cuộc thi bắt đầu -> 21 giờ

Input 2:

19 0

Output 2:

19

Input 3:

23 2

Output 3:

1

Comments


  • 0
    Phamhieu_CNTT3_K62  commented on Nov. 24, 2022, 3:37 a.m.

    int main(){ int A, B; scanf("%d%d", &A, &B); int gio = A+B; if (gio >= 24){ gio= A+B-24; }else { gio = A+B; } printf("%d", gio); return 0; }