5.Tổng 3 số nguyên


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 244M

Author:
Problem type

Bạn được cho 2 số nguyên N và S. Nhiệm vụ của bạn là đếm số bộ 3 X, Y, Z \(( 0 \le X, Y, Z \le N )\) thỏa mãn \(X + Y + Z = S\). Hãy viết chương trình để giải quyết vấn đề này nhé

Input:

 • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên \(N,S ( 2 \le N \le 2500 , 0 \le S \le 3N )\)

Output:

 • Dòng duy nhất gồm 1 số duy nhất chỉ số lượng các bộ ba X, Y, Z thỏa mãn

Example:

Input:

2 2

Output:

6

Giải thích

6 bộ 3 (X, Y, Z) thỏa mãn là:

 • (0, 0, 2)
 • (0, 2, 0)
 • (2, 0, 0)
 • (0, 1, 1)
 • (1, 1, 0)
 • (1, 0, 1)

Comments


 • 3
  TICHPX  commented on Oct. 13, 2018, 2:12 a.m.

  Mở rộng bài này S tới 10^6 đi @cotyey