5.Tổng 3 số nguyên


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 244M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Bạn được cho 2 số nguyên N và S. Nhiệm vụ của bạn là đếm số bộ 3 X, Y, Z \(( 0 \le X, Y, Z \le N )\) thỏa mãn \(X + Y + Z = S\). Hãy viết chương trình để giải quyết vấn đề này nhé

Input:

 • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên \(N,S ( 2 \le N \le 2500 , 0 \le S \le 3N )\)

Output:

 • Dòng duy nhất gồm 1 số duy nhất chỉ số lượng các bộ ba X, Y, Z thỏa mãn

Example:

Input:

2 2

Output:

6

Giải thích

6 bộ 3 (X, Y, Z) thỏa mãn là:

 • (0, 0, 2)
 • (0, 2, 0)
 • (2, 0, 0)
 • (0, 1, 1)
 • (1, 1, 0)
 • (1, 0, 1)

Comments


 • 0
  santabum2004  commented on April 4, 2023, 6:07 p.m.

  include"stdio.h"

  int main (){ int n,s; scanf("%d%d",&n,&s); int dem=0; for(int i=0;i<n;i++) for(int j=0;j<n;j++) for(int k=0;k<n;k++){ if(i+j+k==s) dem++; } printf("%d",dem*2); } em sai đâu v


 • 1
  TICHPX  commented on Oct. 13, 2018, 6:12 a.m.

  Mở rộng bài này S tới 10^6 đi @cotyey