Cờ Vua


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Trong cờ vua, mỗi quân cờ có một số điểm riêng. Cụ thể như sau:

Tốt (kí hiệu là t) có 1 điểm

Mã (M) có 3 điểm

Tượng (T) có 3 điểm

Xe (X) có 5 điểm

Hậu (H) có 9 điểm

Vua (V) không có điểm

Trong các trận đấu, để so sánh lợi thế giữa 2 bên người ta thường dùng điểm. Để ghi điểm, ta cần phải ăn quân của đối phương (Ngoại trừ quân Vua không thể ăn được). Cho một mảng arr có n phần tử chỉ số quân ăn được, hãy xác định xem người đó được bao nhiêu điểm.

Input:

  • Số phần tử của mảng
  • Lần lượt các phần tử của mảng

Output:

  • Số điểm người đó đạt được

Example:

Input:

5 
t t t X T

Output:

11

Comments

There are no comments at the moment.