Các Đỉnh Núi


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M

Author:
Problem type

Sơn có dự định đi chơi. Tour của cô ấy có N địa điểm đánh số từ 1 đến N để cậu ấy lần lượt tham quan. Tại địa điểm thứ i có chiều cao là \(Ai\)

Một địa điểm được coi là một đỉnh núi nếu :

  • Nó không phải là địa điểm đầu tiên và địa điểm cuối cùng trong kế hoạch tham quan của Sơn

  • Chiều cao của địa điểm này lớn hơn chiều cao của 2 địa điểm liền kề nó.

Giúp Sơn đếm các đỉnh núi nhé.

Input:

  • Dòng đầu tiên là số lượng điểm mà Sơn đã tham quan.
  • Dòng thứ hai là N giá trị số nguyên được nhập trên cùng một dòng đại diện cho các điểm tham quan (1 ≤ A[i] ≤ 100).

Output:

  • Số đỉnh núi đếm đươc.

Example 1:

Input:

3
1 3 2

Output:

1

Example 2:

Input:

5
1 9 3 5 4

Output:

2

Comments