5.Khớp Ảnh


Submit solution

Points: 2
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Bạn được cung cấp tấm hình \(A\) gồm \(N\) hàng và \(N\) cột pixels and một tấm hình mẫu \(B\) gồm \(M\) hàng và \(M\) cột pixels.

Pixel là phần tử nhỏ nhất của hình ảnh và trong vấn đề này, nó là một hình vuông có kích thước 1 × 1. Ngoài ra, các hình ảnh đã cho là hình ảnh nhị phân và màu của mỗi Pixel là màu trắng hoặc đen.

Trong đầu vào, mỗi pixel được biểu thị bằng một ký tự: " . " tương ứng với pixel màu trắng và " # " tương ứng với pixel đen.

Hình A được cho là N chuỗi \(A_1,…, A_N\). Ký tự thứ \(j\) trong chuỗi \(A_i\) tương ứng với pixel ở hàng thứ \(i\) và cột thứ \(j\) của hình ảnh \(A (1 ≦ i, j ≦ N)\). Tương tự với hình B.

Nhiệm vụ của bạn là xác định xem ảnh A có chứa ảnh mẫu B hay không.

Input:

  • Dòng duy nhất gồm 2 số nguyên \(N, M( 2 \le M \le N\le 50)\)
  • \(N\) dòng tiếp theo là chuỗi \(A_i\) có độ dài \(N\) chỉ gồm " # " và " . " .
  • \(M\) dòng tiếp theo là chuỗi \(B_i\) có độ dài \(M\) chỉ gồm " # " và " . " .

Output:

  • In ra "Yes" nếu ảnh A chứa ảnh B, ngược lại in ra "No".

Example:

Input 1:

3 2

#.#

.#.

#.#

#.

.#

Output 1:

Yes

Input 2:

4 1
....
....
....
....
#

Output 2:

No

Comments

There are no comments at the moment.