0.Điểm trung bình


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem types

Học sinh trường LOTA ở nước UGLANDGATO có cách tính điểm như sau:

Trong quá trình học, mỗi môn học được chấm 4 điểm \((N_1, N_2, N_3, N_4)\) với các hệ số tương ứng là 2, 3, 4 và 1 để tính ra điểm trung bình được làm tròn tới 1 chữ số sau dấu chấm thập phân.

 1. Nếu điểm trung bình >=7 thì môn đó được coi là đạt.

 2. Nếu điểm trung bình từ 5 đến 6.9 thì môn đó sẽ phải thi cuối kỳ.

 3. Nếu điểm trung bình dưới 5 thì môn đó bị trượt

Trong trường hợp thứ 2, học sinh sẽ phải thi thêm 1 bài thi nữa. Điểm trung bình cuối cùng được tính bằng trung bình cộng của của điểm trung bình đã tính 4 bài kiểm tra với điểm thi bổ làm tròn tới 1 chữ số thập phân

 1. Nếu điểm trung bình cuối cùng >=5 thì môn đó được coi là đạt.

 2. Nếu điểm trung bình cuối cùng dưới 5 thì môn đó bị trượt

Hãy tính và in kết quả như sau:

Tính điểm trung bình và in ra thông báo "Media:" (Điểm trung bình), tiếp theo là kết quả tính toán.

 1. Nếu trung bình là 7.0 hoặc nhiều hơn, hãy in thông điệp "Aluno aprovado.". (Được chấp thuận).

 2. Nếu trung bình ít hơn 5.0, hãy in thông báo: "Aluno reprovado." (Không đạt).

 3. Nếu trung bình từ 5.0 đến 6.9, kể cả chương trình, chương trình phải in ra thông báo "Aluno em exame." (Thi lại).

Trong trường hợp thi lại, nhập thêm điểm thi, in thông báo "Nota do exame:" (Điểm thi) tiếp theo là số đã nhập.

 1. In thông báo "Aluno aprovado." (Học ​​sinh được chấp thuận) trong trường hợp trung bình từ 5.0 trở lên)

 2. hoặc "Aluno reprovado". (Không đạt) trong trường hợp trung bình 4.9 trở xuống.

In thông báo "Media final:" (Trung bình cuối cùng) và theo sau là mức trung bình cuối cùng của học sinh này ở dòng cuối cùng.

Đầu vào

Dữ liệu đầu vào chứa bốn số dấu chấm động đại diện cho điểm của học sinh.

Đầu ra

In tất cả các câu trả lời với một chữ số sau dấu thập phân.

VÍ DỤ 1

2.0 4.0 7.5 8.0

6.4

OUTPUT 1

Media: 5.4

Aluno em exame.

Nota do exame: 6.4

Aluno aprovado.

Media final: 5.9

VÍ DỤ 2

INPUT 2

2.0 6.5 4.0 9.0

OUTPUT 2

Media: 4.9

Aluno reprovado.

VÍ DỤ 3

INPUT 3

9.0 4.0 8.5 9.0

OUTPUT 3

Media: 7.3

Aluno aprovado.


Comments


 • 1
  TICHPX  commented on June 8, 2020, 10:16 a.m. edited

  Chú ý dùng kiểu double nhé và hàm round để làm tròn


  • 2
   Giang_CNTT3_K60  commented on June 8, 2020, 10:37 a.m. edit 4

   hình như cái round là làm tròn phần nguyên gần nhất vãn k đc thầy ơi @@@


 • -2
  nghiemtuan28112001  commented on June 8, 2020, 7:43 a.m.

  cách tính điểm media final như nào v ạ


 • -4
  haibang362  commented on May 7, 2020, 11:04 a.m.

  include<bits/stdc++.h>

  using namespace std;

  int main() { float N1,N2,N3,N4,pre; float avg = 0, avg2 = 0; cin >> N1 >> N2 >> N3 >> N4; avg = (N1+N2+N3+N4)/4; if (avg >= 5 && avg <= 6.9 ) { cin >> pre; cout << "Media:" << setprecision(1)<< fixed << avg <<endl; cout << "Aluno em exame." << endl; cout << "Nota do exame:" << pre << endl; avg2 = (avg + pre)/2; if ( avg2 >= 5) { cout << "Aluno aprovado." << endl; } if (avg2 <= 4.9) { cout << "Media:" << setprecision(1)<< fixed << avg <<endl; cout << "Aluno reprovado" << endl; } cout << "Media final:" << setprecision(1) << fixed << avg2 << endl;
  } if ( avg >= 7) { cout << "Media:" << setprecision(1)<< fixed << avg <<endl; cout << "Aluno aprovado." << endl; } if (avg < 5) { cout << "Aluno reprovado." << endl; } return 0; }


 • 1
  haibang362  commented on May 7, 2020, 11:04 a.m.

  ở cái vd2 hình như bị sai ạ, điểm trung bình ở trường hợp đấy là 5.4 ạ


  • 1
   CNTT2_K59  commented on May 7, 2020, 10:29 p.m.

   2.0 6.5 4.0 9.0

   --> Media = (2.0 x 2 + 6.5 x 3 + 4.0 x 4 + 9.0 x 1)/10 = 4.9. Nên đề bài không sai đâu em nhé. ^^


 • 1
  vu_van_phong  commented on Aug. 13, 2018, 9:36 a.m.

  code trên quên hệ số của từng điểm à


 • -4
  VanToan99  commented on Oct. 20, 2017, 11:28 a.m. edited

  include<stdio.h>

  int main(){
  int N1, N2,N3,N4,Media;
  scanf("%d%d%d%d",&N1,&N2,&N3,&N4);
  Media=(N1+N2+N3+N4)/4;
  if (Media>7.0) {printf("Aluno aprovado.");}
  if (Media<5.0) {printf("Aluno reprovado.");}
  else {printf("Aluno em exame.");}