Nhà soạn nhạc tài ba


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type

Ngày xưa, Chí Phèo đi học nhạc từ năm cấp 1, thầy giáo dạy Chí Phèo có các nốt nhạc cơ bản là: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố. Thầy giáo đưa cho Chí Phèo một bản nhạc với 8 nốt nhạc, yêu cầu xác định bản nhạc đang lên cao hay xuống thấp, các bạn hãy giúp Chí Phèo nhé.

Cho một dãy gồm 8 số nguyên. Các số ở vị trí từ 1 tới 8 theo thứ tự tương ứng với các âm Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố.

Input:

1 dòng duy nhất chứa 8 số nguyên. (0 ≤ |arr[i]| ≤ \(10^5\))

Output:

In ra một dòng duy nhất, “TANG” nếu đoạn nhạc đang lên cao, “GIAM” nếu đoạn nhạc đang đi xuống và “KHONGBIET” trong trường hợp còn lại.

Example:

Input

8 7 6 5 4 3 2 1

Output

GIAM

Comments


 • 0
  ga123  commented on Sept. 10, 2021, 12:05 a.m.

  bài này dùng kiểu kiểm tra hơi dài, pro nào có ý tưởng tốt hơn thì gợi ý vs.

  #include"bits/stdc++.h"
  int main()
  {
  long a[8];
  int tang=0,giam=0,bang=0;
  for(int i=0;i<8;i++)
  {
  scanf("%ld",&a[i]);
  }
  for(int i=0;i<7;i++)
  {
  if(a[i]<a[i+1]) tang=1;
  if(a[i]>a[i+1]) giam=1;if(a[i]==a[i+1]) bang=1;
  
  }
  if(tang==1&&giam==0&&bang==0)
  printf("TANG");
  else if(tang==0&&giam==1&&bang==0)
  printf("GIAM");
  else if(bang==1) printf("KHONGBIET");
  else printf("KHONGBIET");
  }

  • 0
   LãoTam  commented on Sept. 28, 2021, 11:45 p.m.

   ^_^

   #include <bits/stdc++.h>
   
   using namespace std;
   
   void kt(int a[]){
     int d1=0,d2=0;
     for(int i=0;i<7;i++){
       if(a[i]>a[i+1]){
         d1++;
       }if(a[i]<a[i+1]){
         d2++;
       }
     }
     if(d1==7){
       cout << "GIAM";
     }
     if(d2==7){
       cout << "TANG";
     }
     if(d1!=7&&d2!=7){
       cout << "KHONGBIET";
     }
   }
   
   int main(){
     int a[9];
     for(int i=0;i<8;i++){
       cin >> a[i];
     }
     kt(a);
   }

   có vẻ ngắn hơn


   • 0
    ga123  commented on Sept. 30, 2021, 3:26 a.m.

    o.o pro vip ghe