Nhà soạn nhạc tài ba


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M

Author:
Problem type
Allowed languages
Ada, Assembly, Awk, C, C++, C11, CLANG, CLANGX, Classical, COBOL, Coffee, CSC, D lang, DART, F95, FORTH, Fortrn, GAS32, GO, Haskell, Itercal, Java, kotlin, LEAN, LISP, LUA, MONOVB, Nasm, OCAML, Pascal, Perl, php, PIKE, prolog, Pypy, Python, Ruby 2, RUST, Scala, SCM, SED, SWIFT, TCL, TUR, V8JS, VB, ZIG

Ngày xưa, Chí Phèo đi học nhạc từ năm cấp 1, thầy giáo dạy Chí Phèo có các nốt nhạc cơ bản là: Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố. Thầy giáo đưa cho Chí Phèo một bản nhạc với 8 nốt nhạc, yêu cầu xác định bản nhạc đang lên cao hay xuống thấp, các bạn hãy giúp Chí Phèo nhé.

Cho một dãy gồm 8 số nguyên. Các số ở vị trí từ 1 tới 8 theo thứ tự tương ứng với các âm Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đố.

Input:

1 dòng duy nhất chứa 8 số nguyên. (0 ≤ |arr[i]| ≤ \(10^5\))

Output:

In ra một dòng duy nhất, “TANG” nếu đoạn nhạc đang lên cao, “GIAM” nếu đoạn nhạc đang đi xuống và “KHONGBIET” trong trường hợp còn lại.

Example:

Input

8 7 6 5 4 3 2 1

Output

GIAM

Comments


 • 0
  PhungDat_CNTT3_K64  commented on Feb. 25, 2024, 5:52 p.m.

  :)))))


 • 1
  Dokhactuan  commented on Feb. 25, 2024, 4:14 a.m.

  include<stdio.h>

  int main (){ int a[8],i; for(i=0;i<8;i++) { scanf("%d",&a[i]); } dem=0; for(i=0;i<7;i++) { if(a[i]<a[i+1]) dem++; if(a[i]>a[i+1]) dem+=2; } if(dem==8) printf("TANG"); else if (dem==16) printf("GIAM"); else printf("KHONGBIET"); }