0.Bóng chuyền


Submit solution

Points: 1 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 98M

Author:
Problem type

Một huấn luyện viên bóng chuyền thống kê số liệu về đội của mình. Trong mỗi trận đấu, anh ta theo dõi số lượng các cú service (phát bóng), block (chắn bóng) và spike (tấn công) của mỗi cầu thủ, cũng như số lượng các cú phát bóng, chắn bóng, tấn công thành công (ghi được điểm). Chương trình của bạn phải hiển thị, với hai dấu thập phân, tổng số phần trăm các cú service, block, spike của cả nhóm đã thành công là bao nhiêu.

Đầu vào

Đầu vào bắt đầu với số lượng người chơi N (1 ≤ N ≤ 100), tiếp theo là tên của mỗi người chơi này. Bên dưới tên của mỗi người chơi, hai hàng số nguyên được trình bày. Trong hàng đầu tiên, các con số đại diện cho số các cú service, block, spike (0 ≤ S, B, A ≤ 10000) bởi người chơi cụ thể. Trong hàng thứ hai có số cú service, block, spike (0 ≤ S1 ≤ S , 0 ≤ B1 ≤ B , 0 ≤ A1 ≤ A ) đã thành công.

Đầu ra

Đầu ra phải chứa tổng số phần trăm các cú service, block, spike thành công của cả nhóm, với hai chữ số sau dấu thập phân, như thể hiện trong ví dụ.

VÍ DỤ

INPUT

3

Renan

10 20 12

1 10 9

Jonas

8 7 1

2 7 0

Edson

3 3 3

1 2 3

OUTPUT

Service: 19,05%.

Block: 63,33%.

Spike: 75,00%.


Comments


 • 0
  0971917983  commented on Oct. 7, 2018, 6:12 a.m. edited

  include<stdio.h>

  #include<math.h>
  int main()
  {  unsigned int N,a,b,c,d,e,f,i,s=0,p=0,q=0,x=0,y=0,z=0;
  char ten;
    scanf("%d",&N);
  for(i=1;i<=N;i++){
    scanf("%s",&ten);
    scanf("\n%d%d%d",&a,&b,&c);
    scanf("\n%d%d%d",&d,&e,&f); s+=d;p+=e;q+=f;x+=a;y+=b;z+=c;}
  printf("Service: %.2f%%",(float)s/x*100.0);
  printf("\nBlock: %.2f%%",(float)p/y*100.0);
  printf("\nSpike: %.2f%%",(float)q/z*100.0);
  
  }