Rambo và phép toán trừ


Submit solution

Points: 1
Time limit: 1.0s
Memory limit: 250M

Author:
Problem type

Rambo học các phép toán trên trường và hôm nay anh ta học đến phép trừ và làm một bài tập về trừ một số cho 1. Tuy nhiên phép trừ này không đơn thuần như phép trừ bình thường và nó theo mô tả sau:

 • Nếu chữ số cuối cùng của số đó khác không thì trừ số đó đi 1.
 • Nếu chữ số cuối cùng của số đó là 0 thì chia số đó cho 10 (nói cách khác là xóa chữ số cuối cùng).

Bạn được cho một số nguyên N và Rambo sẽ thực hiện K lần phép trừ. Nhiệm vụ bạn hãy tìm kết quả sau khi Rambo thực hiện K phép trừ. Kết quả luôn đảm bảo rằng là một số nguyên

Input:

Đầu vào gồm 2 số nguyên NK \((2 ≤ N ≤ 10^9, 1 ≤ K ≤ 50)\) là số nguyên N và K lần thực hiện phép trừ

Output:

In ra đáp án sau khi Rambo thực hiện K lần phép trừ

Example:

Input 1:

512 4

Output 1:

50

Giải thích

512 -> 511 -> 510 -> 51 -> 50

Input 2:

1000000000 9

Output 2:

1

Comments


 • -1
  Ledinhminh_CNTT3_K62  commented on Dec. 14, 2021, 3:39 a.m. edited
  #include <stdio.h>
  
  int main(){
    int n,k,a;
    scanf("%d%d",&n,&k);
    for(int i=1;i<=k;i++){
      a=n%10;
      if(a==0){
        n/=10;
      }else{
        n=n-1;
      }
    }
    printf("%d",n);
  }